Заједничко упутство Министарства културе и информисања и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре носиоцима јавних овлашћења у поступку издавања локацијских услова


Датум: 27.12.2019.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство културе и информисања су децембра 2019. године донели заједничко Упутство о примени појединих одредби Закона о планирању и изградњи и Закона о културним добрима у циљу ефикаснијег издавања локацијских услова, а тиме и и бржег издавања дозвола за изградњу.

 

Заштита и очување непокретних културних добара и њихове околине остварује се, између осталог, и кроз урбанистичке и просторне планове, на начин на који се поштује њихов интегритет и статус. Носиоци израде просторних и урбанистичких планова обавезни су да приликом израде плана прибаве од надлежног завода за заштиту споменика културе неопходне Услове чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за подручје за које се израђује плански документ. Упутством се појашњава да:

  • све док се објекат или целина налази под претходном заштитом, он ужива потпуну заштиту и примениће се сви услови које достави надлежни Завод. У случају када претходно заштићен објекат или целина није утврђен за културно добро у законском року од 3 године од дана евидентирања претходне заштите, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе више није обавезан да тражи  посебне услове заштите од надлежног Завода;
  • уколико се у пракси појави ситуација да поједине  целине или објекти буду утврђени за културна добра после усвајања планског документа, или се после усвајања планског документа евидентирају нова добра под претходном заштитом, на иницијативу Завода биће измењен и допуњен плански документ по скраћеном поступку у складу са законом. 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic