Документа и прописи

Правилник о систематизацији | Преузмите документ

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 9914), члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,  104/09 и 99/14), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС", бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС", бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 и 113/15) и члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“ бр. 5/06 и 30/06), министар културе и информисања доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic