Економско финансијски послови

У Сектору за економско-финансијске послове обављају се послови који се односе на:

 • студијско-аналитичкe, документационe, финансијско-евиденциони и стручно-оперативнe послови који се односе на: припрему, израду и доношење финасијског плана за Министарство;
 • припрему, израду и достављање Предлога програма распореда и коришћења средстава намењених за програме и пројекте у култури Влади РС, на усвајање;
 • припрему и израду финасијских планова за установе, као и њихово достављање на сагласност министарству надлежном за послове финансија;
 • усвајање предлога финансијских планова и ребаланса буџета за Министарство и установе културе;
 • извршење буџета;
 • расподелу и пренос средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација;
 • припрему и комплетирање документације за извршење финансијских планова Министарства и установа и контролу извршења планова и буџета;
 • извршавање задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговорно Министарство;
 • вођење буџетског рачуноводства и усклађивање са главном књигом трезора;
 • процењивање позиција финансијских извештаја;
 • састављање, обједињавање (консолидовање) и достављање периодичних и годишњих финасијских извештаја и завршног рачуна;
 • састављање и достављање трезору тромесечних, месечних и дневних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу;
 • контролу примљених рачуноводствених исправа из других организационих делова Министарства;
 • учествовање у изради општих и других аката у делу који се односи на економско-финансијско пословање;
 • прописивање система интерних процедура у Министарству као основе финансијског управљања и контроле;
 • образлагање финансијских ефеката нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства;
 • израду програма, планова и извештаја о раду Сектора, као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic