Сектор за информисање и медије

У Сектору за информисање и медије обављају се послови у области јавног информисања, који се односе на: припремање и спровођење стратешких аката; припремање радних верзија закона, нацрта и предлога закона, других прописа и општих аката, као и образложења и прилоге уз наведена акта; вршење надзора над спровођењем закона; давање мишљења и стручних објашњења о примени закона и других прописа; припремање предлога аката, са образложењима и прилозима,које доноси Влада; предлагање мера за унапређење стања; праћење медијске концентрације и стварање услова за развој и заштиту медијског плурализма; нормативно регулисање нових медија; праћење рада установа у области јавног информисања чији је оснивач Република Србија; пројектно суфинансирање ради заштите јавног интереса; расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања; обезбеђивање услова за остваривање и унапређивање права на информисање припадника националних мањина и особа са инвалидитетом; обезбеђивање услова за остваривање и унапређивање права на информисање становништва на територији АП КиМ; праћење и предузимање мера за информисање на језику и писму припадника српског народа у земљама региона; израду извештаја о спроведеним конкурсима; праћење извршења уговорених обавеза; контролу извештаја корисника државне помоћи; сарадњу са Комисијом за контролу државне помоћи; припрему финансијског плана сектора; издавање докумената представницима иностраних медија и дописништвима иностраних медија у Републици Србији и пружање помоћи у раду; вођење Евиденције представника иностраних медија и Евиденције дописништава иностраних медија; припрему извештаја о спровођењу основних међународно правних аката о људским и мањинским правима у Републици Србији; мултилатералну и билатералну сарадњу; процес хармонизације политика и прописа са правним тековинама Европске уније; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ; припрему стратешких и програмских документа за финансирање из фондова ЕУ; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројекатафинансираних из фондова ЕУ; праћење спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању и учествовање у преговорима о придруживању  као и други послови из делокруга Сектора.

 

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic