К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2016. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“,  број 10/16) 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за културно наслеђе

расписује
К О Н К У Р С
за финансирање и суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2016. години

 

            Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. истраживање, заштита и коришћење непокретног културног наслеђа;
 2. истраживање, заштита и коришћење археолошког наслеђа;
 3. истраживање, заштита и коришћење музејског наслеђа;
 4. истраживање, заштита и коришћење архивске грађе;
 5. истраживање, заштита и очувања нематеријалног наслеђа;
 6. истраживање, заштита и коришћење старе и ретке библиотечке грађе;
 7. библиотечко-информациона делатност;
 8. дигитализација културног наслеђа.

 

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање прикупљања, истраживања, заштите, коришћења, представљања и тумачења културног наслеђа и унапређивања делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности.

Општи циљ конкурса jе: допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

 

1. На конкурсу из области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

1.1.Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;

1.2. Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;

1.3. Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа јачањем капацитета установа заштите (радови на текућем и инвестиционом одржавању културних добара - објеката у којим су седишта установа заштите, набавка административне опреме и стручно усавршавање запослених);  

1.4. Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којим се унапређује његова доступност и одрживо коришћење;

1.5. Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа је:

 • 3.000.000 за извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;
 • 1.000.000 за израду пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 • 500.000 за остале пројекте, осим за пројекте који се односе на стручно усавршавање запослених за које нема ограничења.

 

2. На конкурсу из области истраживања, заштите и коришћења археолошког наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

2.1.Археолошка истраживања (ископавања и проспекција терена недеструктивним методама);

2.2. Обрада документације и грађе са ранијих археолошких ископавања;

2.3. Публиковање резултата истраживања.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области истраживања, заштите и коришћења археолошког наслеђа је:

 • 1.000.000 за археолошка ископавања
 • 500.000 за проспекцију терена недеструктивним методама
 • 300.000 за остале пројекте

 

3. На конкурсу из области истраживања, заштите и коришћења музејског наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

3.1. Истраживање, евиденитирање, конзервација и публиковање уметничко-историјских дела;

3.2. Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање музејске грађе;

3.3. Презентације и унапређење доступности музејског наслеђа;

3.4. Унапређење музеолошке делатности;

3.5. Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области истраживања, заштите и коришћења музејског наслеђа је 1.000.000 динара.

 

4. На конкурсу из области истраживања, заштите и коришћења архивске грађе биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

4.1. Истраживање и заштита архивске грађе;

4.2.Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа;

4.3. Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности;

4.4. Унапређење архивске делатности;

4.5. Дигитално документовање архивске грађе.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области истраживања, заштите и коришћења архивске грађе је 500.000 динара.

 

5. На конкурсу из области истраживања, заштите и коришћења старе и ретке библиотечке грађе биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

5.1. Конзервација и рестаурација  старе и  ретке библиотечке грађе;

5.2. Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе;

5.3. Презентацију резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе;

5.4. Дефинисање и имплементација дигиталних метода и техника у реалзацији дигиталне библиотеке.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области истраживања, заштите и коришћења старе и ретке библиотечке грађе је 500.000 динара.

 

6. На конкурсу из области библиотечко-информационе делатности биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

6.1. Презентацију резултата рада и истраживања из бибиотечко-информационе делатности;

6.2.  Унапређење библиотечко-информационе делатности;

6.3. Подстицање знања и едукација из бибиотечко-информационе делатности.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области библиотечко-информационе делатности је 1.000.000 динара.

 

7. На конкурсу из области истраживања, заштите и очувања нематеријалног  културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

7.1. Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;

7.2. Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа;

7.3. Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа је:

 • 500.000 за истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа;
 • 300.000 за остале пројекте.

 

8. На конкурсу из области дигитализације  културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

8.1. Развој напредних дигиталних платформи и услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа и употребу нових технологија у установама заштите културног наслеђа у Републици Србији;

8.2. Унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу културног наслеђа;

8.3. Обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи у установама заштите уз поштовање међународно признатих стандарда;

8.4. Допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области дигитализације културног наслеђа је 1.000.000 динара.

 

Општи услови конкурса

На Конкурсу могу да учествуjу установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко- нформациона делатност. Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, чија се делатност финансира сходно члану 74. Закона о култури.

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечке делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања. Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен). Пријаве које стигну после прописаног рока, биће одбачене.       

 

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три  критеријума у складу са чланом 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi). Посебна мерила за избор пројеката за сваку појединачну област дефинисана су чланом 7. Правилника.

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Након што Комисијe за све области културног наслеђа утврдe Одлукe о избору пројеката за финансирање, Министарство ће донети Решењa о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о финансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката Министарства културе и информисања.

Приjаве на Конкурс доставити:

 1. поштом - адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „Конкурс за културно наслеђе из области...(назив области)...“;
 2. електронски

за област непокретног културног наслеђа       konkurs.nkd@kultura.gov.rs

за област археолошког наслеђа                         konkurs.arh@kultura.gov.rs              

за област музеjског наслеђа                               konkurs.muzеji@kultura.gov.rs         

за област нематеријалног културног наслеђа konkurs.nmn@kultura.gov.rs 

за област архивског наслеђа                              konkurs.arhivi@kultura.gov.rs           

за област библиотечко-информационе делатности    konkurs.bibl@kultura.gov.rs  

за област старе и ретке библиотечке грађе      konkurs.srk@kultura.gov.rs

за област дигитализације културног наслеђа  konkurs.dig@kultura.gov.rs

 1. у 4 примерка на одговарајућем Обрасцу пријаве на Конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у 2016. години  уз коjи се обавезно у jедном примерку прилаже неопходна документациjа, наведена у Обрасцу, одељак II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ. Обрасци пријаве за све области на које се односи Конкурс могу се прузети на интернет страници Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs

Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс за све наведене области отворен je од 24. 02. 2016. године до 25. 03. 2016. године.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                         011 3398-936

за област археолошког наслеђа                                       011 3398-027

за област музеjског наслеђа                                            011 3398-936

за област нематеријалног културног наслеђа                   011 3398-027

за област архивског наслеђа                                           011 3398-936

за област библиотечко-информационе делатности          011 3398-027

за област старе и ретке библиотечке грађе                      011 3398-027

за област дигитализације културног наслеђа                   011 3398-025

 

На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима (Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11 – др. закон).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic