К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2016. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj: 10/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 103/2015) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12 ,  94/13 и 93/15)

                 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписује
К О Н К У Р С
за финансирање и  суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2016. години

            Конкурс се односи на пројекте из следећих области:  

 1. музике  (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 2. сценског стваралаштва и интерпретације (области: драма, опера, балет и плес);
 3. визуелних (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре;
 4. књижевности - манифестације и награде;
 5. издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе;  
 6. издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности;
 7. кинематографије и аудио - визуелног стваралаштва (само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније).

 

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање пројеката савременог уметничког стваралаштва као и финансирање и суфинасирање:

 • културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • културне делатности особа са инвалидитетом
 • културне делатности деце и за децу и младе
 • изворног народног и аматерског стваралаштва
 • научно истраживачке и едукативне делатности у култури

у свим областима савременог уметничког стваралаштва у 2016. години.

Циљ конкурса jе: стварање подстицајног окружења за развој свих области уметничког стваралаштва и усклађен културни развој у Републици Србији.

Приоритети финансирања и суфинасирања пројеката по областима:

 1. Музика (стваралаштво, продукцијa, интерпретацијa):
 • Концерти и концертна гостовања ансамбала и солиста, као и самосталне продукције локалних организатора у оквиру програма извођачких уметности;
 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења у области музике, који представљају извођачку и едукативну платформу за младе музичке уметнике, односно, један од облика њихове даље афирмације;
 • Музички фестивали и манифестације у оквиру програма извођачких уметности у циљу популаризације уметничке музике и едукације нове младе публике;
 • Појединачни пројекти – попут додела награда у области музике, обележавање значајних прослава као и подстицање квалитетних програма и иницијатива у мањим културним срединама (који имају обезбеђену подршку локалне заједнице).

           Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту:

 • Концертне активности и концертнa мрежa гостовања: програми ансамбала и солиста као и самосталне продукције локалних организатора - 500.000,00 динара;
 • Музички фестивали и манифестацијe - 800.000,00 динара;
 • Музичка такмичења, семинари и радионице; појединачни  пројекти, попут додела награда у области музике, обележавања значајних прослава, као и подстицање квалитетних програма и иницијатива у мањим културним срединама, који имају обезбеђену финансијску подршку локалне заједнице - 300.000,00 динара;
 • Манифестације изворног народног и аматерског стваралаштва - 300.000,00 динара.

 

 1. Сценско стваралаштво и интерпретације (драма, опера, балет и плес

-           Фестивали – јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе јачању капацитетa установа културе чији су оснивачи локалне самоуправе, као и они који допринсе равномерној доступности културних садржаја у Србији;

-           Пројекти - установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији, те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области сценског стваралаштва и интерпретацији;

-           Регионалне копродукцијe и гостовања/Међународна сарадња - установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области сценског стваралаштва и интерпретације.

         Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту:

 • Позориште – фестивали - 3.000.000,00 динара;
 • Позориште - пројекти/продукција - 1.000.000,00 динара;
 • Позориште – гостовања - 500.000,00 динара;
 • Уметничка игра – фестивали - 1.000.000,00 динара;
 • Уметничка игра - пројекти/продукција - 500.000,00 динара;
 • Уметничка игра – гостовања - 500.000,00 динара.

3.       Визуелна (ликовна и примењена) уметност, мултимедије и архитектура  

 • Годишњи програми галерија и изложбених простора (са могућношћу финансирања куповине техничке опреме и уређења изгледа галерија и изложбених простора - кречење, куповина постамената и другог мобилијара, радови мањег обима за потребе извођења програма, и сл.);
 • Пројекти који подразумевају настајање нове уметничке продукције (кроз подршку самосталним пројектима уметника, кустоса и других професионалаца у култури, као и кроз подршку годишњим програмима галерија и излагачким просторима, ликовним колонијама и резиденцијалним програмима, и др.);
 • Међународни пројекти домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно они који се реализују у региону и у иностранству (самостални пројекти домаћих уметника, кустоса и других професионалаца у култури, и њихово учешће у групним међународним пројектима који се реализјују у региону и у иностранству, пројекти сарадње домаћих и релевантних иностраних организација, и др.).

             Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 300.000,00 динара.

 1. Књижевности - манифестације и награде  
 • Пројекти који доприносе представљању књижевних дела и стваралачког опуса домаћих аутора;
 • Пројекти који доприносе успостављању непосредне међународне културне сарадње установа у области књижевног стваралаштва;
 • Пројекти који имају традицију са потврђеним угледом у стручној јавности.

          Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 250.000,00 динара.

 

 1. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе  
 • Пројекти са изразито квалитетном реализацијом у погледу садржаја и техничке опремљености публикације;
 • Пројекти са потврђеним угледом у стручној јавности;
 • Пројекти са иновативним приступом у реализацији.

    Најмњањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 250.000,00 динара.

 1. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности
 • Издавачки пројекти који значајно доприносе унапређењу и развоју културе и хуманистичких наука у Републици Србији и презентују врхунске уметничке вредности;
 • Реализацијa пројеката који презентују националну културу и уметност;

            Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 400.000,00 динара.

 1. Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво (само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније)
 • Филмске манифестације и награде, фестивали и јавне филмске приредбе, са јасним уметничким концептом, које доприносе децентрализацији културе;
 • Програми едукације филмских радника (радионице, колоније, едукација);
 • Културно-образовни програми којима се чине доступним кинематографска и аудио визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма.

    Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара.

Као и приоритети пројеката који обухватају:

 1. Културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (унапређење и модернизација рада, допринос професионализацији мањинске културе, сарадња са стручним установама и појединцима, подстицање стручних и научних истраживања у култури...);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја (намењени ширем кругу корисника, а не само припадницима мањина или само припадницима већинског народа, нпр. превођење публикације, титловање филма, синхронизација позоришне представе...);
 • Пројекти сарадње, умрежавања, копродукције, гостовања у земљи и региону (земљама матицама) - професионално стваралаштво као репрезентативно и за мањине и за већинско становништво и као могућност за сарадњу и презентовање културне сцене Србије.

     Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 200.000,00 динара.

 1. Културне делатности особа са инвалидитетом
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (професионализација кадрова организација особа са инвалидитетом, сарадња са стручним установама, организацијама и појединцима, едукације запослених у установама културе за потребе особа са инвалидитетом, сензибилизација посетилаца - публике...);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја - приступачност програма установа културе и доступност уметничких дела  (превођење, титловање, синхронизација, инфо табле на Брајевом писму и сл.);
 • Пројекти са јасно профилисаним циљним групама особа са инвалидитетом;
 • Пројекти који обезбеђују партиципативност.

Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара.

 1. Културне делатности деце и за децу и младе
 • Партиципативни пројекти – пројекти у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у његовом настанку и/или реализацији;
 • Пројекти који доприносе образовању у области културе и јачању капацитета деце и младих и омладинских организација (едукација, подстицање примене нових технологија у култури, умрежавање, подстицање младих талената, пројекти који подстичу истраживачки рад и креативно мишљење, пројекти којима се мотивишу уметници на рад са младима, културни садржаји у оквиру провођења слободног времена...);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја (делови програма установа културе који су посвећени деци и младима, иновативни пројекти и пројекти који доприносе стварању услова за развој дечјег стваралаштва и образовања у свим областима уметности и културног развоја...);
 • Пројекти који се баве децом и младима у ризику (превенција насиља, деца улице, деца без родитељског старања, жртве трговине људима, азиланти...).

       Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 300.000,00 динара.

 1. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури
 • Научноистраживачки радови који доприносе развоју културне политике, унапређењу рада установа културе, професионализацији запослених у установама културе, праћењу „добрих пракси“, код нас и у свету, те сарадњи и умрежавању појединаца и установа;
 • Подстицај развијању концепта креативних индустрија;
 1. Изворно народно и аматерско стваралаштво
 • Пројекти који подстичу и унапређују развој креативних индустрија, инкорпорирају и примењују специфична знања и вештине из народне културе на плану савременог стваралаштва;
 • Обуке, креативне радионице, семинари и образовни програми-аматеризам као додатно образовање;
 • Подршка културно-уметничком стваралаштву кроз сарадњу аматерских клубова који делују у Србији и Срба у иностранству, уметничке смотре, колоније, песнички сусрети, фестивали, конкурси и такмичења.

Најмањи износ који ће се финансирати и суфинасирати по пројекту за области Научноистраживачке и едукативне делатности у култури и Изворног народног и аматерског стваралаштва биће усклађен са најмањим износом у областима за које је пројекат пријављен.

Конкурс није намењен следећим пројектима:

 1. Који су везани за реконструкцију или изградњу нових објеката за културне намене;
 2. Појединачним, који су већ подржани на претходним конкурсима министарства (осим  фестивала, манифестација и ликовних колонија које се одржавају сваке године);
 3. Производњи филмова и филмској продукцији, продукцији тв серијала и подршци биоскопима;
 4. Са изразито комерцијалним ефектима, те музичким приредбама, туристичко - привредним и естрадним манифестацијама и другим комерцијалним пројектима;
 5. Који су претходних година већ били финансирани буџетским средствима, а нису реализовани или су средства ненаменски трошена;
 6. У области архитектуре - који се односе на изградњу архитектонских објеката, већ ће се у обзир узимати само пројекти који архитектуру разматрају у ширем контексту (активизам, уметничко и критичко разматрање друштвеног аспекта архитектуре и урбанизма, интервенције у јавном простору које укључују архитектонске целине и појединачне објекте, и сл.);
 7. Из области заштите културне баштине и медија.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања и то за сваку уметничку област посебно.

Пројекте научноистраживачког рада и аматерског стваралаштва разматраће стручне комисије из одрђених области у оквиру којих се реализује (музике, кинематографије, књижевности, позоришта, уметничке игре, визуелне уметности и мултумедије).

Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума (мерила):

1) квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) јачање капацитета, умрежавање и професионализација рада установа и организација;

3) обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховогмасовног коришћења, као и допринос анимацији, укључивању, преносу знања, партиципативности и развоју публике;

4) подстицање разноликости културних израза, друштвене кохезије, општег благостања и интеркултурног дијалога;

5) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;

6) одрживост и дугорочност пројекта;

7) нови приступи и концепти како у савременој култури тако и у области културног наслеђа, те интердисциплинарност у уметности и култури;

8) унапређење међународне сарадње у области уметности и културе и стварање услова за укључивање у међународне пројекте, програме и мреже;

9) професионална сарадња и повезивање актера у пољу културе - посебно сарадња јавног, цивилног и приватног сектора, и повезивање области културе са образовањем, науком, туризмом, урбанистичким и просторним планирањем и другим областима;

10) мобилност професионалаца у култури и њихово стручно усавршавање и доживотно учење (усавршавање у земљи и иностранству, размена знања и искустава), као и размена садржаја у култури;

11) интерпретација и критичко разматрање и критичка рецепција културе у савременим друштвеним, политичким и медијским околностима, како на локалном, тако и на регионалном, европском и међународном плану;

12) промоција савремених уметничких форми и израза и унапређење разумевања идеја и језика савремене уметности, као и подршка иновативним и експерименталним пројектима;

13) да су у функцији обележавања значајних јубилеја у култури и да доприносе култури сећања;

14) допринос стварању нових иницијатива, нове уметничке продукције, као и нових професија у култури;

15) примена нових технологија и дигитализације;

16) обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији и Срба у иностранству;

17) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу у култури и подршка пројеката младих и за младе;

18) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;

19) подстицање аматерског уметничког и културног стваралаштва.

 

 Технички критеријуми за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије у култури су следећи:

 

1) испуњење формалних услова конкурса: потпуна документација са описом пројекта и детаљно представљеним информацијама као и са јасно уговореним местом и временом одржавања пројекта;

2) достављена детаљна спецификација трошкова пројеката са свим наведеним изворима финансирања;

3) да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према Министарству по претходно подржаним пројектима (достављен наративни и финансијски извештај о реализацији).

 Не разматрају се:

1) једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;

2) пројекти са изразито комерцијалним ефектима

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, као и поjединци са териториjе Републике Србиjе.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу министарства.         

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs, могу се преузети формулари за учешће на конкурсу:

 • Формулар за све области конкурса (осим под бројем 6. и Конкурс за културне делатности националних мањина у Републици Србији);
 • Формулар за културне делатности националних мањина;
 • Образац 1. и Образац 2. (за област под бројем 6);
 • Образац  за извештај о реализацији пројекта;
 • Водич кроз конкурну процедуру.

У прилогу формулара доставити за све области конкурса:

 1. Податке о институцији (удружењу) која подноси пријаву;
 2. У случају појединца доставити професионалну биографију;
 3. Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 4. Доказ о партнерству и сарадњи /уговор, споразум, и сл./
 5. Списак учесника пројекта и бар једну професионалну биографију;
 6. Детаљно разрађен буџет;
 7. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње;
 8. Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише.

 

Посебни захтеви:

 1. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) (Област под бројем 1)
 • Код концертних гостовања по Србији: сагласност локалног организатора за наведено гостовање;
 • Манифестације и фестивали: програм фестивала  (детаљан опис музичког сегмента), музички извођачи и њихове професионалне биографије, циљ и значај фестивала (укратко образложити), време, место и концертни простор(и)  одржавања.
 1. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе (Област под бројем 5) - Доставити техничке податке о периодичној публикацији (медиј, формат, папир, тираж), динамика излажења у 2016. години и примерак часописа/листа или рукопис за први број.
 2. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности  (Област под бројем 6) - доставити:
 • уредно попуњени конкурсни образац (Образац бр. 1 и Образац бр. 2) у седам примерака;
 • комплетну копију готовог рукописа дела (ако је реч о делу на српском језику) или најмање два штампарска табака превода дела и комплетну копију оригинала дела на изворном језику (ако је реч о преводу на српски језик), или детаљни опис издавачког пројекта са динамиком рада и финансијским предрачуном по фазама реализације пројекта (ако је реч о обимном издавачком пројекту чија реализација подразумева вишегодишњи рад на издавању једног наслова), и то седам примерака у електронској (на CD – у, или другом електронском носачу података) и један у папирној форми;
 • био-библиографију аутора (и преводиоца);
 • доказе о регулисаним ауторским правима;
 • потписану стручну рецензију дела.
 1. Културна делатност националних мањина у Србији – доставити:
 • када се конкурише за област периодичних публикација из области уметности и културе – детаљан опис концепције часописа, техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, динамику излажења и примерак последњег броја часописа/листа или рукопис за први број;
 • када се конкурише за област издавачке делатности  - техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, жанр публикације, кратак садржај дела, податке о уреднику издања, односно одговорном лицу за издање, или имена чланова уређивачког одбора (име и презиме, контакт телефон и мејл), био-библиографију аутора (преводиоца), доказе о регулисаним ауторским правима (аутор, преводилац, илустратор...), потписану стручну рецензију дела, завршен рукопис дела у писаној форми и један у електронској.

 

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

 • потпуне и уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети  са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања, а у складу са облашћу за коју се конкурише) попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису прихватљиве;
 • достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања,  Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2016. годину“), поjединачно за сваки проjекат;
 • на коверти јасно означене, поред назнаке за „К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2016. годину “, за коју област се пријављују, а у складу са првом страном пријавног Формулара;
 • достављене у пет примерака, осим за област под бројем 6 седам примерака

 

Конкурс за све наведене области отворен je од 24. фебруара до 25. марта 2016. године.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

ВАЖНE НАПОМЕНE:

 1. Конкурсне комисије Министарства културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе одлуку о финансирању или суфинансирању пријављеног пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.
 3. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Сви трошкови су дозвољени, осим рачуноводствених трошкова.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене. 

Посебно ће бити обjављени конкурси за:

 • откуп публикација за библиотеке
 • конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности

а Конкурс за суфинансирање проjеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству  у 2016. години биће отворен од 24. фебруара до 31. марта 2016. године.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 12.00 до 14.00 часова на наведене бројеве телефона, као и на наведене електронске адресе:

Област

Секретари комисија

телефон

Мејл адреса

Кинематографија 

Тијана Деспотовић

011/2927-837               

tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Књижевност и издаваштво

Марко Деспотовић

011/3398-295

marko.despotovic@kultura.gov.rs

Сценско стваралаштво

(драма, опера, балет и плес) 

Ђурђијана Јовановић

011/3398-880

djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Музика          

 

Драгана Митровић

011/3398-614                 

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Визуелне уметности  

 

Димитрије Тадић

011/3398-026

dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Културне делатности:  националних мањина у Србији, особа са ивалидитетом и деце и за децу и младе

Александра Ђорђевић

011/3398-880

aleksandra. djordjevic@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic