Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2017. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 99/16) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12,  94/13 и 93/15)

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности
расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2017. години

 

Конкурс се односи на пројекте из области дигитализације културног наслеђа, промоције дигитализоване грађе, развој инфраструктуре (мрежне, базе података и др.), јачање капацитета учесника у процесу дигитализације, набавку опреме (Hardware) и програмсклих пакета (Software).

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање истраживања у области дигитализације, представљање дигиталне грађе, дигитална уметност, инфраструктура и опрема неопходна за континуирано спровођење процеса дигитализације, јачање капацитета запослених и ангажованих лица у процесу дигитализације и др.

Општи циљ конкурса jе: подизање свести о значају процеса дигитализације у улози дигитализације у информатичком друштву, јачање капацитета институција и појединаца за обављање процеса дигитализације, пуна примена стандарда у процесу одабира, дигитализације, складиштења и претраживања дигитализоване грађе, повећање приступности дигитализоване грађе широј јавности (не само каталошког записа већ и дигитални облик артефаката) и интензивна промоција дигиталнизоване грађе.

На конкурсу из области дигитализације културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

1. Развој напредних дигиталних платформи и услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа  и  употребу нових технологија у установама и код других учесника у дигитализацији;

2. Унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу културног наслеђа;

3. Обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи;

4. Допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа;

5. Процеси у области представљања, заштите и продукције дигиталног стваралаштва и дигиталне грађе (сходно Унесковој Повељи о заштити дигиталног наслеђа);

6. Стицање нових знања и вештина учесника у процесу дигитализације;

7. Интензивни рад на промовисању дигитализације како код учесника у процесу тако и код најшире јавности;

8. Дигитализација и умрежавање културног наслеђа српске мањине у региону и дијаспори са установама и другим учесницима у процесу дигитализације у Републици Србији.

Минимални износ средстава за која се може конкурисати код Министарства културе и информисања за пројекте у области дигитализације културног наслеђа је 500.000 динара а максимални износ је 2.000.000,00 динара.

 

Општи услови конкурса

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања. Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен). Пријаве које стигну после прописаног рока, биће одбачене. 

Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то

           (1) стручни, односно уметнички капацитети,

           (2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

Не разматрају се:

1) једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;

2) пројекти са изразито комерцијалним ефектима;

3) добитници средстава на Конкурсу за финансирање и суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2016. години за област дигитализација културног наслеђа, за 2016. годину који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Финансирање или суфинансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Након што Комисија донесе Одлуку о избору пројеката за финансирање или суфинансирање Министарство ће донети Решењa о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о финансирању  или суфинансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

Приjаве на Конкурс доставити:

  1. поштом –

адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, 11 000 Београд,  са назнаком „КОНКУРС за финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа“ у Републици Србиjи у 2017. години у 4 примерка на одговарајућем Обрасцу пријаве на Конкурс за финансирање и суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа у 2017. години  уз коjи се обавезно у jедном примерку прилаже неопходна документациjа, наведена у Обрасцу, одељак II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ. Обрасци пријаве за све области на које се односи Конкурс могу се прузети на интернет страници Министарства културе и информисања:  www.kultura.gov.rs.

Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс за све наведене области отворен je од 20. 01. 2017. године до 20. 02. 2017. године.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 30 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања за област дигитализације културног наслеђа, сваког радног дана од 9.00 до 12.00  часова на телефон 011 3398-498.

На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима (Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11 – др. закон).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic