К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2015. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије  („Службени гласник РС“,  број 57/10, 90 /11,61/13)

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за културно наслеђе

расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2015. години

 

      Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

  1. заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа;
  2. заштита, очување и презентација археолошког наслеђа;
  3. заштита, очување и презентација музејског наслеђа;
  4. заштита, очување и презентација архивске грађе;
  5. заштита, очување и презентација нематеријалног наслеђа;
  6. заштита, очување и презентација старе и ретке библиотечке грађе;
  7. библиотечко-информациона делатност.

 

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање прикупљања, истраживања, заштите, коришћења, представљања и тумачења културног наслеђа и унапређивања делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности.

Општи циљ конкурса jе: допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

 

1. На конкурсу из области заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

1.1. Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа;

1.2. Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа; 

1.3. Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којом (којим) се унапређује његова  доступност и одрживо коришћење;

1.4. Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа;

1.5. Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа.

 

2. На конкурсу из области заштите, очувања и презентације археолошког наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

2.1.Археолошка истраживања (ископавања и проспекција терена недеструктивним методама);

2.2.Ажурирање/израда финалне документације са ранијих истраживања;

2.3. Публиковање резултата истраживања.

 

3. На конкурсу из области заштите, очувања и презентације музејског наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

3.1. Истраживање, евиденитирање, конзервација и публиковање уметничко-историјских дела;

3.2. Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање музејске грађе;

3.3. Презентације и унапређење доступности музејског наслеђа;

3.4. Унапређење музеолошке делатности;

3.5. Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа.

 

4. На конкурсу из области заштите, очувања и презентације архивске грађе биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

4.1. Истраживање и заштита архивске грађе;

4.2.Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа;

4.3. Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности;

4.4. Унапређење архивске делатности;

4.5. Дигитално документовање архивске грађе.

 

5. На конкурсу из области заштите, очувања и презентације старе и ретке библиотечке грађе биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

5.1. Конзервација и рестаурација  старе и  ретке библиотечке грађе;

5.2. Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе;

5.3. Презентацију резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе;

5.4. Дефинисање и имплементација дигиталних метода и техника у реалзацији дигиталне библиотеке.

 

6. На конкурсу из области библиотечко-информационе делатности биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

6.1. Презентацију резултата рада и истраживања из бибиотечко-информационе делатности;

6.2.  Унапређење библиотечко-информационе делатности;

6.3. Израда речничке платформе на основи квалитетног, уједначеног приступа дигитализованој грађи уз поштовање међународно признатих стандарда;

6.4. Подстицање знања и едукација из бибиотечко-информационе делатности.

 

7. На конкурсу из области заштите, очувања и презентације нематеријалног  културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

7.1. Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;

7.2. Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа;

7.3. Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа.

 

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања.         

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три  критеријума у складу са чланом 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi). Посебна мерила за избор пројеката за сваку појединачну област дефинисана су члаом 6. Правилника.

 

Општи услови конкурса

На Конкурсу могу да учествуjу установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности (шифре делатности: 91.01, 91.02 и 91.03), коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко- нформациона делатност. Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, чија се делатност финансира сходно члану 74. Закона о култури.

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечке делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање/суфинансирање проjеката Министарства културе и информисања.

Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).        

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене. 

 

Приjаве на Конкурс доставити:

  1. искључиво поштом - адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „Конкурс за културно наслеђе из области...(назив области)...“;
  2. у 4 примерка на одговарајућем Обрасцу пријаве на Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у 2015. години  уз коjи се обавезно у jедном примерку прилаже неопходна документациjа, наведена у Обрасцу, одељак II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ. 

Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс за све наведене области отворен je од 02. 02. 2015. године до 03. 03. 2015. године.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                         011 3398-936

за област археолошког наслеђа                                          011 3398-027

за област музеjског наслеђа                                                  011 3398-936

за област нематеријалног културног наслеђа                  011 3398-027

за област архивског наслеђа                                                 011 3398-936

за област библиотечко-информационе делатности        011 3398-027

за област старе и ретке библиотечке грађе                       011 3398-027

 

На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима (Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11 – др. закон).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic