Конкурс за селекцију програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Пaризу у 2015. години

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ,

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТЕ

На основу члана 76. став 4. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09), члана 8. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 57/10 и 91/11), у вези са чланом 10. Закона о спољним пословима (Сл. гласник РС бр. 116/07, 126/07 - исправка, 41/09), Министарство културе и информисања упућује позив свим заинтересованим правним лицима са територије Републике Србије, да се јаве на

 

КОНКУРС

за селекцију програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије

у Пaризу у 2015. години

 

Предмет

Предмет Конкурса је селекција програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Паризу у 2015. години. Предлози могу бити из следећих области (уз обавезан превод /титл):

 

 • ликовни програми и мултимедија,
 • музички програми,
 • књижевна представљања,
 • аудио-визуелни пројекти и пројекције,
 • тематски панели, трибине, округли столови,
 • мањи сценски наступи,
 • промотивне активности (културни туризам и сл.).

 

Програми/ пројекти који се предлажу треба да су превасходно намењени  упознавању културе и приближавању достигнућа уметничке сцене Србије публици у иностранству. Сви предложени програми/ пројекти имају за циљ и оснаживање контаката међу иностраним партнерима хомологних институција/ организација.

 

Циљ

Циљ Конкурса jе развој међународне сарадње кроз националну подршку програмима/ пројектима који ће бити селектовани као репрезентативни у својој области. На овај начин обезбеђује се промоција савременог стваралаштва, културних индустрија, као и културног наслеђа. Истовремено, ова промоција и подршка представљају подстицај за јачање капацитета актера у области културе и уметности на територији Републике Србије, као и системску подршку развоју међународне сарадње.  

 

Критеријуми

Програми/ пројекти који су предмет Конкурса морају да испуњавају најмање три од критеријума/ мерила прописаних члановима 5. и 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије који је доступан на интернет страници Министарства културе и информисања:

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

 

 

Програм/ пројекат треба да садржи предлог концепта, предлог идејног решења (визуелног) и финансиjских прojeкциja у складу са премисама представљања у иностранству, узимајући у обзир изводљивост програма/ пројекта.

 

О резултатима конкурсa одлучиваће Програмски савет именован од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, чија одлука ће бити позната до краја 2014. године, како би се на време дефинисао програм Културног центра Србије у Паризу за 2015. годину.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 

1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs):

2. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду),

3. Копија решења о регистрацији,

4. Детаљан опис пројекта,

5. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима),

6. Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од министарства,

7.  Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у.

 

 • Пореско идентификациони број
 • Матични број
 • Име овлашћеног лица

 

Трајање позива и начин достављања пријаве

Конкурс је отворен до уторка, 25. новембра 2014. године.  

 

Пријава се подноси у 1 примерку а истовремено шаље и на електронску адресу:

bobana.nikolic@kultura.gov.rs

са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Комплетну документацију послати поштом, на адресу:

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Влајковићева 3, 11 000 Београд

са назнаком за:                                  

КОНКУРС 2014.

 

Предлог програма /пројекта у области културе и уметности

за Културни центар Србије у Паризу у 2015. години

 

Уколико један подносилац пријаве доставља више програма/ пројеката, за сваки појединачно подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Напомене

 1. Програмски савет Министарства културе и информисања разматраће пријављене програме/ пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу критеријума, приложене документације и наведених података о програму/ пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан прихваћени пројекат.
 1. Резултати овог Конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања.
 2.  У циљу наменског коришћења буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве; да су препознатљиви и проверљиви; подржани копијама оригиналне документације, који се подносе Министарству културе и информисања Републике Србије

(за трошкове који су остварени).

 1. На Конкурс се не могу јавити републичке институције културе.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити телефоном, као и на наведену електронску адресу.

Контакт: Бобана Николић, тел: 011/292-78-48, електронска адреса: bobana.nikolic@kultura.gov.rs

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic