Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2014

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије  („Службени гласник РС“,  број 57/10, 90 /11,61/13) Министарство културе и информисања расписује Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2014. години.

            Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

            1)   за заштиту, очување и презентацију непокретног културног наслеђа;

            2)   за заштиту, очување и презентацију археолошког наслеђа;

            3)   за заштиту, очување и презентацију музејског наслеђа;

            4)   за заштиту, очување и презентацију архивске грађе;

            5)   за заштиту, очување и презентацију нематеријалног наслеђа;

            6)   за заштиту, очување и презентацију старе и ретке библиотечке грађе;

            7)   за библиотечко-информациону делатност.

Предмет конкурса jе суфинансирање истраживања, заштите, обраде, афирмациjе и презентациjе културног наслеђа и унапређивања делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности.

Општи циљ конкурса jе: допринос очувању, истражености, доступности и одрживој употреби културног наслеђа, као и развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

На конкурсу из области заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Конзервација и рестаурација непокретног културног наслеђа и  сликарско-конзерваторски радови;
 2. Израда пројеката за конзерваторско- рестаураторске радове; 
 1. Презентација која унапређује доступност и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа;
 2. Дигитално документовање споменичког наслеђа;
 3. Подстицање знања или едукацију из области непокретног културног наслеђа.

На конкурсу из области заштите, очувања и презентације археолошког наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Археолошка истраживања (ископавања и проспекција терена недеструктивним методама);
 2. Ажурирање/израда финалне документације са ранијих истраживања и дигитализација;
 3. Публиковање резултата истраживања.

На конкурсу из области заштите, очувања и презентације музејског наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Истраживање и евиденитирање  и публиковање уметничко-историјских дела;
 2. Стварање услова за боље чување, заштиту  и одржавање музејске грађе;
 3. Презентације који унапређују доступност и одрживо коришћење музејског наслеђа;
 4. Унапређење и осавремењивање музеолошке делатности кроз дигитализацију уметничко-историјских дела и осавремењивање техничке опреме;
 5. Подстицање знања или едукацију из области музејског наслеђа.

На конкурсу из области заштите, очувања и презентације архивске грађе биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Заштиту и истраживање архивске грађе;
 2. Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа;
 3. Дигитално документовање архивске грађе;
 4. Унапређење архивске делатности кроз осавремењивање техничке опреме;
 5. Подстицање знања или едукација из области архивског наслеђа.

На конкурсу из области заштите, очувања и презентације старе и ретке библиотечке грађе биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Конзервацију и рестаурацију  старе и  ретке библиотечке грађе;
 2. Дигитализацију старе и  ретке библиотечке грађе;
 3. Презентацију резултата истраживања и рада на заштити старе и  ретке библиотечке грађе.

На конкурсу из области библиотечко-информационе делатности биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Подстицање знања и едукацију из бибиотечко-информационе делатности;
 2. Презентацију резултата рада и истраживања из бибиотечко-информационе делатности;
 3. Унапређење библиотечко-информационе делатности и осавремењивање опреме за обављање делатности.

На конкурсу из области заштите, очувања и презентације нематеријалног  културног наслеђа биће подржани пројекти који се односе на посебне циљеве:

 1. Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији;
 2. Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа;
 3. Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката које образује Министарство културе и информисања.

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три  критеријума која су одређена у члану 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије. (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi). Посебна мерила из правилника за сваку појединачну област моћи ће да се преузму на интернет страници Министарства културе и информисања www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi.

Приjаве на Конкурс доставити:

 1. искључиво поштом - адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком «Конкурс за културно наслеђе (уз обавезну назнаку области на коју се захтев односи), поjединачно за сваки проjекат;
 2. у 4 примерка на Формулару за приjаву на Конкурс за за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа и и библиотечко-информационе делатности и старе и ретке библиотечке грађе за 2014. годину  (у даљем тексту Формулар за све области конкурса) уз коjи се обавезно у jедном примерку прилаже остала неопходна документациjа, наведена у Обрасцу, одељак II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ, а коjи се може прузети на интернет страници Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs

На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима (Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11 – др. закон).

Образац приjаве на Конкурс подноси се и у електронском облику на адресу: konkurs.nasledje@kultura.gov.rs, са одговараjућом назнаком:

Приjава на конкурс – непокретно културно наслеђе

Приjава на конкурс – археолошко наслеђе“

Приjава на конкурс – музеjско наслеђе

Приjава на конкурс – нематеријално културно наслеђе

Приjава на конкурс – архивско наслеђе

Приjава на конкурс – библиотечко-информациона делатност

„Приjава на конкурс – стара и ретка библиотечка грађа“

Конкурс за све наведене области отворен je од 21. децембра 2013. године до 21. јануара 2014. године.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључивања конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова на телефоне:

Област – непокретно културно наслеђе 011 3398-025

Област – археолошко наслеђе 011 3398-027

Област – музеjско наслеђе 011 3398-936

Област – нематеријално култуирно наслеђе 011 3398-027

Област – архивско наслеђе 011 3398-936

Област – библиотечко-информациона делатност 011 3398-027

Област – старе и ретке библиотечке грађе 011 3398-027

Општи услови конкурса

На Конкурсу могу да учествуjу установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и и библиотечко-информационе делатности (шифре делатности: 9101, 9102 и 9103), коjи ове послове обављаjу, као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечка делатност. Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Установе културе од националног значаја имају право на приоритетно финансирање програма и пројеката који се финансирају, односно суфинансирају из буџета Републике Србије на основу спроведеног јавног конкурса на основу члана 54. став 2. Закона о култури.

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечке делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

Подносиоци пријава могу конкурисати са највише три пројекта на Конкурсу за суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2014. години

Подносиоци пријава могу кокурисати са истим пројектом само на један конкурс за суфинансирање/финансирање  проjеката Министарсва културе и информисања.

Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (Документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).        

Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.  


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic