Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области међународне сарадње за 2014. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије  („Службени гласник РС“,  број 57/10, 90 /11,61/13) Министарство културе и информисања расписује Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области међународне сарадње за 2014. годину.

    Конкурс се односи на пројекте из следећих области:
1)    пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике
2)    културнe делатности Срба у иностранству

Предмет конкурса је: финансирање или суфинансирање пројеката у области међународне сарадње којима се подржавају преводи репрезентативних дела српске књижевности на стране језике, односно културне делатности Срба у иностранству.

Општи циљ конкурса је: подстицање превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике, као и подстицање и презентација културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству и очување њиховог културног идентитета. 

На конкурсу из области пројекта превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике се може аплицирати из следећих књижевних области: поезија, проза, драма, књижевност за децу (изузимајући сликовнице и уџбенике), антологије и тематски избори и теоријска дела из области културе и уметности намењена широј читалачкој публици. 

Приоритет за подршку преводима на стране језике ће бити дат делима српске књижевности  која су освојила или су била у најужем избору за релевантне домаће књижевне награде (као на пример: НИН-ова, награде «Иво Андрић», «Милош Црњански», «Меша Селимовић», «Исидора Секулић» и др). 
Посебна пажња биће посвећена преводима на кинески језик, с обзиром да ће НР Кина бити 2014. године почасни гост Сајма књига у Београду. 

Учесник на конкурсу из области пројекта превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике мора доставити следећа документа:
1. Извод из одговарајућег регистра или потврду о регистрацији правног лица из које се види да је учесник конкурса регистрован искључиво или претежно за издавчку делатност.
2. Извод из судског или другог регистра којим се доказује да страном издавачу није у року од две године од објављивања Конкурса изречена правоснажна мера забране обављања издавачке делатности. 
3. Потписан или парафиран уговор о ауторским правима са писцем из Србије (наследником аутора) или овлашћеним издавачем чије дело има намеру да преводи.
4. Потписан или парафиран уговор са преводиоцем предметног дела.
5. Актуелни  каталог у којем се налазе најмање четири књижевноуметничка дела. (Актуелни каталог подразумева каталог за 2012/13. или 2013/2014. годину.)
6.  Преводиочев CV или референтна листа превода преводиоца.
7. Књига која ће бити преведена (физички примерак књиге из које се види наслов, аутор, издавач, и др.) Овај услов може испунити достављањем и домаћи издавач у року од 10 дана од истека рока за достављање конкурсне документације. 
8. Изјаву учесника на конкурсу у којој се изјашљњава о разлозима одабира одређеног наслова као и план за промоцију преведеног наслова на територијама ван Републике Србије.
9. Попуњен образац: Подаци о учеснику на конкурсу (ПРИЛОГ: О2).
10. Попуњен конкурсни образац (ПРИЛОГ: О1).
11. Парафиран и печатиран Уговор. 

Пријава и остала документација која се односи на пријаву морају бити на српском језику и енглеском језику.

Од средстава намењених за ову сврху у буџету Министарства културе и информисања 70% је намењено за подршку страним, а 30% за подршку домаћим издавачима. Финансијска подршка се даје искључиво за превођење дела, а не за трошкове штампе, дистрибуције или припреме књиге за штампу. 

Да би финансијска помоћ била исплаћена страном издавачу он Министарству културе претходно мора доставити шест (6) примерака преведене књиге. 

Учесник на конкурсу мора послати попуњене и потписане образаце О1 и О2 са  траженим документима из овог Конкурса која су назначена у наслову Формални услови. Обрасци се налазе на сајту Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs) . 

Подршка Министарства културе и информисања Републике Србије мора бити јасно назначена на свим примерцима књиге чији је превод финансијски подржан. Логотип Министарства и текст биће послати мејлом на адресу издавача. 

На конкурсу из области културних делатности Срба у иностранству биће подржани пројекти који се односе на очување културног идентитета Срба у иностранству, презентацију културе Републике Србије у иностранству на високом уметничком нивоу, подстицање непосредне сарадње установа, организација и појединаца Срба у иностранству са установама, организацијама и стручњацима из Републике Србије, јачање капацитета, умрежавање и професионализација рада појединаца, установа и организација Срба у иностранству, укљученост деце и младих и мултукултуралност.

Учесник на конкурсу из области културних делатности Срба у иностранству мора доставити следећа документа:

1.    Попуњен Формулар за за приjаву на конкурс за финансирање или суфинансирање  пројеката у области међународне сарадње у 2014. години - културне делатности Срба у иностранству. 
2.    Детаљно разрађен опис пројекта.
3.    Детаљна спецификација трошкова.
4.    Писмене препоруке две особе које су меродавне у области за коју се подноси пријава.
5.    Подаци о правном лицу /институцији, удружењу које подноси пријаву.
6.    Документ о правном статусу у коме је потребно посебно навести, ако је подносилац са територије Републике Србије:
-    Пореско идентификациони број
-    Матични број
-    Овлашћено лице
Ако је подносилац регистрован ван територије Републике Србије, потребно је доставити оригинални документ о регистрацији са преводом изворног документа.
7.    Ако је подносилац са територије Републике Србије потребно је да достави број рачуна отвореног код Управе за трезор. Ако је подносилац пријаве регистрован ван територије Републике Србије потребно је да достави упутство о уплати на девизни рачун отворен ког пословне банке са јасно назначеним SWIFT и IBAN кодом.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања.

Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије одређена су у члану 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије. ( видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума: 

1) квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
2) подстицање разноликости културних израза;
3) одрживост пројекта;
4) обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;
5) промовисање културе Републике Србије у свету и њихова укљученост у међународне мреже и пројекте;
6) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
7) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
8) обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији и Срба у иностранству;
9) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;
10) примена нових технологија и умрежавање;
11) да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;
12) дугорочност пројекта;
13) реалан финансијски план и различити облици финансирања (копродукција, партнерство и слично);
14) да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према учесницима у досадашњим пројектима и Министарству.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, а која су регистрована у Републици Србији и изван териториjе Републике Србиjе, односно професионални страни издавачи регистровани искључиво или претежно за издавачку делатност, ван територије Републике Србије.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

У обзир ће се узимати приjаве достављене:

1.    искључиво поштом (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање  пројеката у области међународне сарадње за 2014. годину - културне делатности Срба у иностранству“, односно „Конкурс за финансирање или суфинансирање  пројеката у области међународне сарадње за 2014. годину – пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике“)
2.    у 5 примерака на Формулару за приjаву на  К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање  пројеката у области међународне сарадње у 2014. години - културне делатности Срба у иностранству за 2014. годину, односно формулара за пријаву на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области међународне сарадње у 2014. години -  пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике.( у даљем тексту Формулар за све области конкурса)

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs може се преузети Формулар за конкурс културних делатности Срба у иностранству, Формулар за пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике и Формулар за извештај. 

Конкурс за наведене области отворен je од 21.12. 2013. године до 21.3.2014. године.
Конкурсни материjал се не враћа.
Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 45 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 13.00 до 16.30 часова:
- на телефон +381 11 3398-026, или мејл: mladen.veskovic@kultura.gov.rs –пројекат превођења репрезентативних дела српске књижевности на стране језике; 
- на телефон  +381 11 292-78-15 или мејл:  ivana.ivanov@kultura.gov.rs – културне делатности Срба у иностранству.

Комисија неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а  формулар у потпуности попуњен).    
Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.  


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic