КОНКУРС за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр. и 6/20) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број : 84/19) 

 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 

расписује

 

КОНКУРС

за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности

за Културни центар Србије у Паризу

у 2020. години

 

Предмет 

Предмет Конкурса је финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области културе и уметности чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Паризу у 2020. години, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе, дефинисаног чланом 6. Законa о култури.

 

Конкурсни предлози могу бити из следећих области:

 • ликовнe и примењенe, визуелне уметности, дизајн и архитектура, дигитално  стваралаштво и мултимедији (поставке и представљања);
 • музички програми (интерпретација, ауторска дела);
 • књижевна представљања (обавезан превод 1 табака);
 • филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво (пројекције и представљање)/(обавезан превод  /титл);
 • позоришна уметност и мањи сценски наступи, улична уметност (уз превод /титл);
 • тематски панели, трибине, округли столови, програми представљања аутора/дела;
 • промоција најзначајнијег културног наслеђа Србије (поставке и представљања), и сл.

 

■ Програми који се предлажу треба да су превасходно намењени упознавању са српском културом и приближавању достигнућа српске уметничке сцене француској публици. Oбавезно је, стога, да програми као и пратећи материјали (каталог, флајер, видео запис и сл.) имају превод/титл на француски језик.

 

Циљ

Циљ Конкурса jе развој српско-француске културне сарадње, пружањем подршке и промоцијом већ реализованих успешних пројеката и успешних појединаца, у својој области, који ће бити суфинансирани или финансирани за представљање у Француској. На овај начин, обезбеђује се представљање савременог стваралаштва у области културе и уметности као и културног наслеђа Републике Србије у Француској, дефинисанe чланом 10. Закона о спољним пословима (послови јавне дипломатије, у циљу повећања угледа Републике Србије). Ова промоција и подршка, истовремено, представљају и подстицај за јачање капацитета актера у области културе и уметности на територији Републике Србије, као и системску подршку развоју међународне културне сарадње са иностраним хомологним партнерима/ институцијама/организацијама.

 

Специфични циљ

Допринос српско-француском умрежавању професионалаца и установа из области савременог стваралаштва и културног наслеђа.

                                                                   

Приоритет имају програми/пројекти који:

-  доприносе успостављању и унапређењу непосредне српско-француске културне сарадње;

-  имају висок степен репрезентативности на међународном плану (тема, начин    

   представљања, учесници, партнери, и др.);  

-  имају већ потврђену концепцију и углед у стручној јавности;

-  имају иновативан приступ у реализацији;

-  имају за циљ обележавање значајних датума, омаж значајним личностима из области     

    културе, и сл.

-  презентују културно наслеђе Косова и Метохије;

-  ангажују уметнике који ће боравити током 2020/2021. године у резиденцијалном центру

   (Cité des Arts) у  Паризу, као и другде у Француској;

-  кореспондирају са значајним француским и европским догађајима и манифестацијама,

   као и програмима ФИЦЕП-а;

-  представљају заједничке програме/пројекте српских и француских уметника које они

   заједнички иницирају/конципирају/реализују.

 

Критеријуми за избор програма/пројеката

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује Стручна комисија која истовремено има улогу Савета, састављена од представника различитих области (музичка уметност, филмска уметност, књижевност,  позоришна уметност; визуелне уметности и мултимедији), који познају добро обе културе и уметничка кретања, а коју образује Министарство културе и информисања, уз консултације са Културним центром Србије у Паризу. 

 

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (видети на www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

 

Предлог треба да садржи: Детаљан опис програма/пројекта, разрађен финансиjски план, наведене стручне-уметничке капацитете, стручну рецензију, предлог реализације (по фазама), као и детаљну техничку листу потреба, у складу са стандардима представљања у иностранству, узимајући у обзир изводљивост и економичност пројекта,

 

 

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), под условом да је подносилац правно лице, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу Министарства.

Конкурс није намењен корисницима који су већ финансирани или суфинансирани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања, чија су средства ненаменски коришћена или пројекат није реализован.

           

Резултати конкурса

Резултати овог конкурса ће бити обjављени и на званичној интернет страни Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава, односно до 10. јуна 2020. године.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Детаљан опис пројекта -  по фазама / Word/
 3. Техничку спецификацију (техника неопходна за реализацију пројекта)
 4. Кратке биографије предложених учесника / Word /
 5. Потписану стручну рецензију пројекта – један примерак / Word/
 6. Детаљно разрађен буџет - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства ( и у %) / Word/
 7. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у / до 1 МБ или као линк, са истеком бар 3 дана након завршетка конкурса /
 8. Подаци о подносиоцу („лична карта“ организације и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)

 

Трајање Конкурса и начин достављања пријаве

Конкурс је отворен од  11. марта до 15. маја 2020. године.  

 

Пријава – формулар/и, укључујући и две изјаве, са целокупном документацијом (разврстаном према тачкама 1-8), подноси се:

 

а) електронским путем на адресу:   kcpariz@kultura.gov.rs  (искључиво пријаве)

    и истовремено

б) поштом  комплетну документацију по наведеном редоследу (1-8), послати у два (2)

    примеркa,

                        на адресу:

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

Влајковићева 3, 11 000 Београд

 

       са назнаком за:  

                               

  „КОНКУРС - КИЦ Париз 2020“

 

 

 

Напомене

 1. Стручна комисија разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о  суфинансирању или финансирању, искључиво на основу приложене документације и наведених података о пројекту. Све приспеле пријаве се отварају тек након завршетка конкурса.
 2. Средства се додељују наменски за конкретан прихваћени пројекат.
 3. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити следећи:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве; да су препознатљиви и проверљиви; подржани копијама оригиналне документације, која се подноси Министарству културе и информисања Републике Србије (за трошкове који су остварени).

4.  Конкурс не важи за суфинансирање реализације кинематографских остварења.

5.  Са корисницима чији програми буду селектовани, потписују се посебни уговори и

     договарају посебни детаљи, као и потврђује термин одржавања (2020/2021).

6.  За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.

7.  Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

8.  У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца

пријаве на који начин да уреди пријаву и то, у року који не може бити краћи од осам (8) дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року. 

 1. Неопходна копија потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) -   подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу:  jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs и danica.stolica@kultura.gov.rs као и на контакт телефонe: 011/33 98 175 и 011/3389 507.

 

На сајту министарства, могу се преузети и следећи документи:

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic