КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ У 2020. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА

РАСПИСУЈУ

 

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ЗА ПРОМОВИСАЊЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ У 2020. ГОДИНИ

 

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ

 

КАРАКТЕР КОНКУРСА

Карактер конкурса: 

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је јавни, неанонимни.

Према облику конкурс је двостепени.

 

ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Материјали подржани конкурсом биће приказани, у сарадњи са Министарством културе и информисања и Министарством спољних послова, односно дипломатским представништвима Републике Србије у иностранству, у складу са потребама, а у циљу промоције културе и уметности Србије. Садржај ће бити доступан овлашћеним лицима/установама у иностранству преко дигиталне платформе која ће бити подигнута у те сврхе.

Приоритети:

 • Културна баштина Републике Србије уписана на Унескову Листу светске природне и културне баштине;
 • Угрожена баштина на Косову и Метохији;
 • Културна добра Републике Србије (покретна и неопкретна културна добра);
 • Културно-историјске целине и културни предели;
 • Нематеријално културно наслеђе;
 • Знамените личности;
 • Савремена уметност;
 • Нови медији  и дигитална уметност;
 • Стрип, цртеж и илустрације;
 • Дизајн и архитектура;
 • Фотографија и анимација.

 

 

 

Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо-комуникационих технологија, као и други субјекти у култури регистровани на територији Републике Србије, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

 

Право учешћа на конкурсу немају физичка лица.

 

Критеријуми за учешће

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ бр. 105/16 и 112/17), и то:

 

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности програма/пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

Критеријуми за вредновање пројеката

Комисија ће пристигле пројекте вредновати према следећим критеријумима:

- уметнички квалитет и иновативност пројекта (степен коришћења информационо-комуникационих технологија и интерактивност са публиком);

- јасно дефинисан концепт пројекта;

-  дизајн поставке;

-  техничка изводљивост при реализацији (једноставност примене пројекта);

-  усклађен и рационалан буџет;

-  референце на међународном плану (излагање у релевантним међународним

    галеријама, музејима, на значајним манифестацијама и сл.)

- степен утицаја пројекта на квалитет представљања културе и уметности Републике Србије у иностранству

- предност ће имати субјекти који имају потписане уговоре са установама културе.

 

Предаја конкурсног рада и рокови и поступак

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију (попуњава правно лице):

 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Податке о подносиоцу („лична картаˮ и кратак преглед реализованих активности организације у протеклом периоду);
 3. Детаљан опис пројекта;
 4. Кратке биографије предложених учесника (аутора/уметника/ескперата);
 5. Опционо - потписана стручна рецензија (у наведеној области) – предност ће имати пројекти који имају препоруку;
 6. Детаљну финансијску пројекцију буџета - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства ( %) / Word/ табела приложена уз формулар /
 7. Документацију пројекта (уводне текстове, фотографије, штампани материјал и/или материјал на дигиталном носачу);
 8. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) – подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара.
 9. Референце о претходно реализованим пројектима из ове области.

 

Целокупна документација шаље се:

 

најкасније до понедељка, 15. маја 2020. године до 12,00 часова

 

(1) у електронском облику на адресу:

 

digitalnоpredstavljanje@kultura.gov.rs

 

У истом року, у запечаћеном омоту са назнаком и неaнонимно, послати и

 

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе и информисања Републике Србије

Влајковићева 3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату у 2020. години“

 

при чему је меродавна потврда (жиг поште), о благовременом слању пошиљке.  

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.

 

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима органа који је расписао конкурс неће се разматрати.

 

 

Поступак избора пројеката:

 

Конкурс почиње да тече од среде 11. марта  2020. године.

Крајњи рок за предају радова је понедељка 11. маја 2020. године до 12,00 ч.

Додатне информације могу се добити на сајту Министарства културе и информисања као и на телефоне: 011/ 303 2222 и 011/ 292 7838.

 

Конкурсна комисија ће, након завршетка конкурса, направити ужи избор пројеката, с тим да ће, по потреби,  неколико одабраних пројеката бити позвано да у форми презентације/интервјуа, представе свој пројекат. Имена одабраних као и коначни резултат, биће објављени на сајту Министарства.

 

Фаза 1. – Подношење предлога пројеката - садржи предлог идејног решења,  финансиjску прojeкциjу (укључити и пројекцију за превођење на три светска језика) и предлог техничке поставке;

Фаза 2. - Након одабира пројеката приступиће се разради пројеката (припрема за штампу или приказивање и техничка разрада за постављање на платформу, упутство за употребу пројекта …). 

 

Напомене:

 

Конкурсни материјал се не враћа.

 

На сајту Министарства налази се пријавни формулар.

 

Конкурс покрива:

1. израду дигиталног решења пројекта;

2. трошкове превода/титловања на три светска језика (енглески, шпански, кинески);

3. продукцију и дигиталну постпродукцију;

4. израду упутства за реализацију пројекта.

 

Конкурс не покрива:

Трошкове дневница, месечни најам/закуп простора, трошкове телефона и поштанских услуга, канцеларијски материјал, књиговодствене трошкове, трошкове фотокопирања, одржавање wеб странице, трошкове провизија и одржавања банковних рачуна, трошкове кредитних обавеза према банци и лизингу, дуговања, казне, судске трошкове, трошкове такси превоза, трошкове комуналија, обезбеђења, уопште трошкове из редовне делатности (материјалне трошкове), као ни друге индиректне трошкове.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic