Конкурс за суфинансирање проjеката из области jавног информисања припадника српског народа у земљама региона у 2017. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за информисање и медије

 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17),  Одлуке министра број:  401-01-21/2017-04 од 11.01.2017. године и Одлуке министра број: 451-04-6/2017-04  од 17.01.2017. године расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката из области jавног информисања припадника српског народа у земљама региона  у 2017. години

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производњи медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању на матерњем jезику, очувању српског jезика, националног и културног идентитета  припадника српског народа коjи живе у земљама региона: Мађарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 20.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  500.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи  2.000.000,00  динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

  ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је регистрован у наведеним земљама;
 2. правно лице, односно предузетник регистрован у наведеним земљама, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија у наведеним земљама.

 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађеност буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 Програмски приоритети су:

 1. очување српског националног, културног и језичког  идентитета;
 2. јачање стручних капацитета у области информисања припадника српског народа у земљама региона;
 3. програми намењени деци и малолетницима.                                                    

                                                        

ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерка:
 • Попуњен предлог пројекта, и
 • Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту Министарства културе и информисања.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника који се бави производњом медијских садржаја;
 • решење о регистрацији медија;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од регулаторног     тела за електронске медије;
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
                                                               РОКОВИ

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „ Вечерње новости “.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Вечерње новости“, биће објављен на сајту Министарства културе и информисања.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

                  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе   своје чланство у комисији. 

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати  у року од 20  дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Вечерње новости“ Министарству културе и информисања.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влаjковићева 3, са назнаком:  за Конкурс за суфинансирање проjеката  у области jавног информисања припадника српског народа у земљама региона.

Образац  1   (пријава  и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, слати и у електронској форми, на адресу: borka.rajsic@kultura.gov.rs

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на телефоне:  011/3398-671 и 011/3032-223.

                    ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

Решење  о расподели средстава  по расписаном Конкурсу, биће обjављено на интернет страници Министарства  www.kultura.gov.rs и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic