Конкурс за суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2013. години

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2013. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“,  број 57/2010)

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1)  за заштиту, очување и презентацију непокретног културног наслеђа;

 2)  за заштиту, очување и презентацију археолошког наслеђа;

 3)  за заштиту, очување и презентацију музејског наслеђа;

 4)  за заштиту, очување и презентацију архивске грађе;

 5)  за заштиту, очување и презентацију нематеријалног наслеђа;

 6)  за заштиту, очување и презентацију старе и ретке библиотечке грађе;

 7)  за библиотечко-информационе делатности.

Предмет конкурса jе суфинансирање истраживања, заштите, обраде, унапређивања, развиjања, афирмациjе и презентациjе културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности и старе и ретке библиотечке грађе Републике Србиjе.

Циљ конкурса jе: очување, унапређење, развоjи одржива употреба културног наслеђа и развој библиотечке делатности у Републици Србиjи на националном, регионалном и локалном нивоу.

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују комисије за избор пројеката.

Мерила за избор пројеката који се суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који се може преузети са Интернет странице Министарства културе иинформисањаwww.kultura.gov.rs, одељак Прописи.     

Општи услови конкурса

На Конкурсу могу да учествуjу органи локалне самоуправе, установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и и библиотечко-информационе делатности и старе и ретке библиотечке грађе (шифре делатности: 9101, 9102 и 9103), коjе ове послове обављаjу, као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечка делатност.

На конкурсу могу да учествуjу и друга правна лица коjа се баве едукациjом, промоциjом и презентациjом културног наслеђа и библиотечке делатности у сарадњи са установама регистрованим за обављање ових делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

 

Приjаве на Конкурс доставити:

 

1. поштом или лично у Писарницу Министарства културе и информисања (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком «Конкурс за културно наслеђе», поjединачно за сваки проjекат;

 

2. у 4 примерка на Формулару за приjаву на Конкурс за суфинансирање проjеката из области културног наслеђа, библиотечко-информационе делатности и старе и ретке библиотечке грађе за 2013. годину  (у даљем тексту Формулар за све области конкурса) уз коjи се обавезно у JЕДНОМ примерку прилаже остала неопходна документациjа, наведена у Обрасцу, одељак II– ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ, а коjи се може прузети на интернет страници Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs

 

На поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима (Закон о културним добрима, „Службени гласник РС“, бр. 71/94).

Образац приjаве на Конкурс подноси се и у електронском облику на адресу: konkurs.nasledje@kultura.gov.rs, са одговараjућом назнаком:

Приjава на конкурс – непокретно културно наслеђе

Приjава на конкурс – археолошко наслеђе“

Приjава на конкурс – музеjско наслеђе

Приjава на конкурс – нематеријално културно наслеђе

Приjава на конкурс – архивско наслеђе

Приjава на конкурс – библиотечко-информациона делатност

„Приjава на конкурс – старе и ретке библиотечке грађе“

Конкурс за све наведене области отворен je од 01. октобра 2012. године до 31. октобра 2012. године.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници  Министарства културе и информисања.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова на телефоне:

Област – непокретно културно наслеђе

011 3398 936

Област – археолошко наслеђе

011 3398 027

Област – музеjско наслеђе

011 3398 936

Област – нематеријално културно наслеђе

011 3398 027

Област – архивско наслеђе

011 3398 936

Област – библиотечко-информациона делатност

011 3032 225

Област – старе и ретке библиотечке грађе

011 3032 225


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic