Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о расписивању конкурса у 2020. години за суфинансирање пројеката у области јавног информисања Број:451-04-6126/2019-04 од 4. децембра 2019. године, расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2020. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производњи медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању на матерњем jезику, очувању српског jезика, националног и културног идентитета  припадника српског народа коjи живе у земљама региона: Мађарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи и објављује се на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Блиц”.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 21.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи  400.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.500.000,00  динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

 1. издавач медија чији медиј је регистрован у наведеним земљама;
 2. правно лице, односно предузетник регистрован у наведеним земљама, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија у наведеним земљама.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства. 

Учесник Конкурса не може ангажовати друго  правно лице или предузетника  да реализује пројекат.

Учесник Конкурса који је у текућој години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Општи критеријуми су:

 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 

 • Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 • Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2)   Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 

 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми су:

 

 1. Обрада тема: очување српског националног и културног идентитета и језика и писма; јачање капацитета медија; програми намењени деци и младима.
 2. Мера у којој је произведени медијски садржај приступачан особама са инвалидитетом (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др.).

 

           Поред наведених тема учесници Конкурса могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 1. Попуњен и потписан пријавни Образац 1 у шест примерака:

Образац 1 састоји се из предлога пројекта и буџета пројекта (потребно је спојити делове овог обрасца).

Образац 1 преузима се са веб-сајта Министарства културе и информисања.

 

 1. Следећа документа у једном примерку:

 

 • фотокопија решења о регистрациjи правног лица или предузетника који се бави производњом медијских садржаја;
 • фотокопија решења о регистрацији медија;
 • фотокопија дозволе за емитовање радио/ТВ програма издата од регулаторног     тела за електронске медије;
 • визуелни приказ медија (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 320,00 динара на рачун број: 840-742221843-57, модел: 97, са позивом на број: 50-016;
 • доказ  да се  учесник конкурса бави медијском делатношћу (извод из АПР-а или оснивачког акта);
 • инструкција банке за плаћање у еврима.

РОКОВИ

            Конкурс се расписује у периоду од 10. децембра 2019. године до 10. јануара 2020. године.

           Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ  СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да писменим путем предложе чланове стручне  комисије.

 

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

 

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе  своје чланство у комисији.  

 

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова биографија и контакт.

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

Удружења и медијски стручњаци предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 20  дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Блиц”, Министарству културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: „За учешће у раду комисије за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2020. години”.

 

 

 

 

                                               НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројекта на Конкурс доставља се  искључиво поштом на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2020. години.

Образац  1  са јасним називом подносиоца пројекта, доставља се и у електронској форми, на адресу: konkurs.srbi@kultura.gov.rs

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон број:  011/3032-223.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава  по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту Министарства www.kultura.gov.rs и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic