Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2019. години

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 95/18)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
 
расписује
 
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката у области културе и уметности
који су подржани кроз међународне фондове
 у 2019. години

 

Предмет

 

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2019. години:

 

 • Програми ЕУ:
 • Креативна Европа - потпрограм „Култура“
 • Програми прекограничне сарадње (ИПА)
 • Дунавски програм транснационалне сарадње
 • Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње
 • УНЕСКО
 • Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ)
 • Европска културна фондација
 • други међународни фондови из области културе и уметности

 

Не разматрају се:

 • пројекти подржани средствима из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудиовизуелних делатности;
 • пројекти подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа.

 

Циљ

 

Циљ конкурса је системска подршка развоју међународне сарадње културног сектора кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.

На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење пројеката од стране апликаната, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и подстицање развоја система културе.

 

Право учешћа

 

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури  са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Износ доступне финансијске подршке

 

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:

а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

 

(*структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, министарство до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(**структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, министарство до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију читавог пројекта у уговору са међународним фондом)

 

Критеријуми

 

Избор пројеката ће бити извршен у складу са критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), и то:

 

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Пријава

 

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs);
 2. Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда;
 3. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 4. Податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду);
 5. Детаљан опис пројекта;
 6. Детаљну спецификацију трошкова за пројектне активности за чију се реализацију потражују средства од Министарства у 2019. години;
 7. Биографије кључних експерата на пројекту;
 8. Опционо - документацију пројекта: фотографије, штампане материјале и/или материјале на CD-у;
 9. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) - подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара.

 

 *исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

 

Трајање конкурса и начин достављања пријаве

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару у периоду од 12. јануара до 15. марта 2019. године.

 

(1) у електронском облику на адресу: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs

 

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:

Конкурс – Међународни фондови 2019“ 

 

при чему је меродавна потврда (жиг поште), о благовременом слању пошиљке.  

 

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. 

 

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето најкасније до 14. маја 2019. године.

 

Резултати конкурса биће обjављени и на званичној интернет страни Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs).

 

Напомене

 

 1. Уколико је носилац пројекта подржаног од стране међународног фонда организација из Србије, а постоји још партнера на пројекту из Србије, носилац пројекта  обједињено аплицира за средства код Министарства културе и информисања  за цео пројекат и у име свих партнера.
 2. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.
 3. Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

 

Додатне информације

 

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs или на телефон: 011 30 32 113.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic