Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2017. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 99/16) и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12,  94/13 и 93/15)

 Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе
 
расписује
 
ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ
уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2017. години
(у даљем тексту Позив - Мобилност 2017“ )

 

 

Предмет

Предмет „Позива - Мобилност 2017“ је суфинансирање трошкова појединачних актера у области културе и уметности за представљања/наступе који се реализују у 2017. години и то:

Путни трошкови – превоз:           

 • индивидуални    -  до    50.000,00 динара
 • групни                     до  200.000,00 динара

 

Напомене

Подржавају се:

Позиви из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

Не подржавају се:

 • трошкови смештаја и дневница;
 • добитници стипендија на школским и високошколским установама;
 • позиви дипломатско-конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

 

Циљ

Циљ ове мере културне политике и успостављања „Позива - Мобилност 2017“  је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Србије позваних на међународне догађаје и манифестације (фестивали, семинари, радионице, конференције и др.) као и студијске и резиденцијалне боравке и сл, у свим областима културе и уметности.

 

Критеријуми

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/2016) (видети на www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Пројекти који се суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност

      и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

О избору пројеката по расписаном „Позиву - Мобилност 2017“  одлучује стручна комисија коју образује Министарство културе и информисања.

Суфинансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима. Комисија ће у току трајања „Позива - Мобилност 2017“, заседати неколико пута, у складу са бројем поднетих пријава. Након што Комисија донесе Одлуку о избору пројеката за суфинансирање, Министарство ће донети Решење о додели средстава, након чега ће бити закључени уговори о суфинансирању реализације пројеката са подносиоцима пријава изабраних пројеката.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет стране Министарства културе и   информисања: www.kultura.gov.rs)
 2. Копију позива међународног партнера/организације за учешће уметника/професионалaца у области културе и уметности
 3. Опис пројекта и активности/представљања/наступа
 4. Резервацију превоза
 5. Краћу биографију уметника/ професионалца
 6. Опционо - документација: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD-у (до 1 МБ или линк)
 7. Податке о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности)
 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области  културе и уметности

Прихватају се само пријаве које су поднете пре реализације пројекта, али не и ретроактивно.

 

Трајање позива и начин достављања пријаве

Позив - Мобилност 2017“ траје у периоду од 25. марта до 1. октобра 2017. године.

Пријаве на  „Позив - Мобилност 2017“ достављају се поштом, са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу (1-7), на адресу: 

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:

Позив - Мобилност 2017“ 

Пријаве са документацијом (1-7) достављају се и електронским путем, на адресу: mobilnost@kultura.gov.rs

За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Напомене

1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене предлоге и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о појединцу/групи, а средства се додељују наменски за конкретно учешће, представљање/наступ и сл.

2. Резултати „Позива - Мобилност 2017“  биће обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs).

3. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити искључиво за горе наведену намену.

4. Право учешћа на „Позиву - Мобилност 2017“  немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на „Позив - Мобилност 2017“  Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  и  на телефон број: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic