ПРВИ ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2014. за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТЕ

На основу Конвенциje о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005) («Службени  гласник РС» број 42/09), на основу члана 76. став 4. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09), члана 8. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 57/10 и 91/11), Министарство културе и информисања упућује позив свим заинтересованим правним лицима са територије Републике Србије, да се јаве на:

ПРВИ ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 2014.

за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове

Предмет

Предмет Отвореног позива је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз међународне фондове а реализују се у 2014. години:

 • Програм ЕУ: Култура 2007 -2013
 • Програм ЕУ: Креативна Европа
 • Програми  ЕУ:  прекогранична сарадња (ИПА и др.)
 • Централнo европска инцијатива
 • УНЕСКО
 • други фондови

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:

а) до 30% од вредности одобреног пројекта* или

б) до 40% од вредности одобреног пројекта**, уколико се ради о носиоцу пројекта***

( *    структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, министарство до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног пројекта)

( ** структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, министараство до 40% - од вредности одобреног пројекта )

(*** носилац пројекта је правно лице које преузима одговорност за реализацију пројекта)

Циљ

Циљ Отвореног позива jе развој међународне сарадње кроз националну подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру наведених међународних фондова. На овај начин обезбеђује се одрживост пројекта и доприноси хармонизацији политика  са међународним и европским стандардима и утиче на подстицање развоја области културе, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и системску подршку развоју међународне сарадње/размене у области културе и уметности.

Критеријуми

Пројекти који су предмет Отвореног позива морају да испуњавају најмање три од критеријума/ мерила прописаних члановима 5. и 6. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, који је доступан на интернет страници Министарства културе и информисања:

прописи из области културе

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике србије 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Копију потписаног уговора и /или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда
 2. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 3. Подаци о подносиоцу („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 4. Копија решења о регистрацији
 5. Детаљан опис пројекта
 6. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)
 7. Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од министарства
 8. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у

*исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом

Трајање позива и начин достављања пријаве

Отворени позив траје до 1. новембра 2014. године.

Пријаве за Отворени позив достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд,

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте  са назнаком

Отворени позив 2014 - Међународна сарадња, ЕУ интеграције и пројекти

Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем,

на адресу: mario.borisic@kultura.gov.rs

са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Напомене

 1. Комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат.
 1. Комисија за расподелу средстава састајаће се по потреби (највише једном месечно).
 2. Резултати Отвореног позива ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања
 3.  У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити:

- за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

- евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани копијама оригиналне документације, који се подносе Министарству културе и информисања Републике Србије

(за трошкове који су остварени)

 1. Отворени позив не важи за суфинансирање кинематографских остварења.
 2. На Отворени позив се не могу јавити републичке институције културе.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на Отворени позив Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити телефоном, као и на наведене електронске адресе:

Контакти:

Татјана Бојовић, тел: 011 3032113, електронска адреса: t.bojovic@kultura.gov.rs

Мирослава Турковић, тел: 011 2927847,

електронска адреса: miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

Габријела Maслеша, тел: 011 2927833, електронска адреса: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs

Марио Боришић, тел: 011 2927815, електронска адреса: mario.borisic@kultura.gov.rs     


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic