Комисиjа у области заштите културних добара од изузетног значаjа и добара српског порекла у иностранству

Комисија у области заштите културних добара од изузетног значаја и добара српског порекла у иностранству (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-47/2013-01. године од 8. фебруара 2013. године.

Комисија у области заштите културних добара од изузетног значаја и добара српског порекла у иностранству (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-47/2013-01. године од 8. фебруара 2013. године.

Задатак Комисије:

Врши увид у стање споменика културе од изузетног значаја и на основу тога предлаже листу приоритета као и врсте радова и сагледава могућности редовног финансирања, како од стране Министарств културе и информисања (у даљем тексту: Министарство), тако и из других извора. У том смислу Комисија може да предлаже министру културе и информисања остваривање координације са другим министарствима која учествују, или би могла да учествују, у комплексном приступу радовима на заштити и презентацији споменика од изузетног значаја.

Такође, задатак Комисије је да врши преглед програма, пројеката и елабората за предузимање мера техничке заштите и извођење радова на културним добрима која су категорисана за културна добра од изузетног значаја за Републику Србију и културних добара српског порекла у иностранству. Комисија даје мишљење са оценом о исправности методолошког приступа, предложених конзерваторско-рестаураторских поступака, предлога реконструкције, презентације и уређења простора културног добра и његове заштићене околине. Изузетно, Комисија разматра и проблеме и даје мишљења из домена и других културних добара. Комисија може дати мишљење и о предложеним условима за спровођење мера техничке заштите на културним добрима.

Комисија разматра и даје своје мишљење о будућим предлозима за проглашење културних добара од изузетног значаја пре достављања поменутих предлога Народној скупштини Републике Србије, на даљу процедуру и усвајање.

Комисија може покретати иницијативе за отпочињање поступка за проглашење одређених споменика за културна добра од изузетног значаја.

Комисија може да иницира стручну расправу о проблемима који су од виталног значаја за заштиту културних добара највише категорије.

Мишљење са оценом Комисија у писаној форми доставља Министарству, Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд, територијално надлежном заводу за заштиту споменика културе и одговорном руководиоцу пројекта, односно програма.

Комисиjу чине:

 • Проф. др Драган Војводић, председник, историчар уметности,редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду;
 • Ивана Ранковић, заменик председника, историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе Београд;

Чланови:

 • Проф. др Милка Чанак Медић, архитекта у пензији, Београд
 • др Зоран Ракић, историчар уметности, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду;
 • Александра Фулгоси, архитекта, Завод за заштиту споменика културе града Београда;
 • мр Радиша Жикић, сликар конзерватор, Републички завод за заштитуспоменика културе Београд;
 • мр Мирјана Ђекић, етнолог, Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду
 • Драгољуб Тодоровић, архитекта, Републички завод за заштиту споменика културе Београд;
 • Марина Бунарџић, археолог, Републички завод за заштиту споменика културе Београд;
 • Мирослав Матић, дипл. правник, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада;
 • Сава Стражмештеров, архитекта, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Секретар комисије: Весна Марицки Остојић, самостални саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic