РАДНА ГРУПА ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ЗА МАНАСТИР СТУДЕНИЦУ, КОМПЛЕКС МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ – КУЋА САВИЋА У НЕШТИНУ И ГАЛЕРИЈУ МАТИЦЕ СРПСКЕ

 1. Образује се Радна група за пружање стручне помоћи у оквиру израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, Комплекс музеја на отвореном у настајању - Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице српске (у даљем тексту: Радна група).

 

 1. Послове израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, Комплекс музеја на отвореном у настајању - Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице српске (у даљем тексту: Процена и План) обавља Развојно Иновациони Систем доо (Београд, ул. Карађорђева 5).

 

 1. Задаци Радне групе су:
 • да омогући процес израде Процене и Плана пружањем стручне помоћи и достављањем потребних података;
 • да разматра, анализира и верификује израђену документацију у складу са постављеним циљевима и задатим роковима;
 • да омогући и учешће стручњака за потребе додатних консултација и достављања података;
 • да сачини закључке са препорукама за област управљања ризицима од катастрофа за покретна и непокретна културна добра у складу са  националним законодавством, стандардима и методологијом Унеска, а на основу реализованих радионица и примењене праксе у оквиру пројекта Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа – друга фаза.

 

У Радну групу именују се:

 

 • Асја Драча Мунтеан, в.д помоћника министра у Министарству културе и информисања, Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе;
 • Игор Јовичић, в.д. секретара Министарства културе и информисања;
 • Мирослава Турковић, саветник, Сектор за међународне односе и европске  интеграције у области културе, Министарство културе и информисања, координатор Радне групе;
 • др Невена Дебљовић Ристић, архитекта -саветник, вођа стручног тима за манастир Студеницу, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • мр Маја Ђорђевић, археолог, конзерватор-истраживач, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • Јелена Филиповић, архитекта- конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин;
 • Дејан Радовановић, историчар уметности-конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин;
 • Ненад Војновић, секретар Галерије Матице српске.

 

 1. Начин и динамика рада Радне групе, као и задужења сваког од чланова утврдиће се на првом састанку Радне групе.

 

 1. Члановима Радне групе који немају радно-правни статус државног службеника припада право на накнаду за учешће у раду Радне групе.

 

 1. Ово решење ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

            Министар културе и информисања овим решењем образује Радну групу за  пружање стручне помоћи у процесу израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, Комплекс музеја на отвореном у настајању - Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице српске (у наставку: Процена и План). Задатак Радне групе је да омогући реализатору израде Процене и Плана - Развојно Иновациони  Систем доо (Београд, Карађорђева 5) стручну помоћ и потребне консултације, а у циљу завршетка истих. Такође, задатак Радне групе је да разматра, анализира и верификује израђену документацију, да омогући и учешће стручњака за потребе додатних консултација и достављања података и да сачини закључке са препорукама за област управљања ризицима од катастрофа за покретна и непокретна културна добра у складу са националним законодавством, стандардима и методологијом Унеска, а на основу реализованих радионица и примењене праксе у оквиру пројекта Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа – друга фаза.

 

                  Чланом 28. Уредбе о начелима за унутрaшње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе прописано је да руководилац, директор органа у саставу или директор службе Владе који је одговоран Генералном секретару Владе може да оснује посебну радну групу и у њу именује стручњаке у одговарајућим областима да би пружили стручну помоћ у најсложенијим пројектним задацима.

 

                  Чланом 23. став 2. Закона о државној управи, прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic