Архив Југославије

Назив установе:
Архив Југославије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Васе Пелагића 33

Оснивач:
Република Србија

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07030673

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101288268

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 - Делатност библиотека и архива Архив обавља послове који се односе на евидентирање, прикупљање, преузимање, комплетирање, сређивање, обраду, објављивање, изучавање, заштиту и коришћење архивске грађе и регистратурског материјала, који су настали у раду централних државних органа и организација, установа, других државних институција, политичкијх и других организација, установа, других државних институција, политичких и других организација, заједница, удружења и других субјеката југословенске државе од њеног стварања 1918. до 2003. године и државне заједнице Србија и Црна Гора од 2003 до2006.године, као и послове везане за примену Споразума о питањима сукцесије, Анекс Д-Архиве, у погледу Државне архиве СФРЈ и за међународну сарадњу из архивистичке струке.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Надлежност установе је утврђена посебним прописом.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
др Милан Терзић , 2017-07-20

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 57 Запослени по уговору на неодређено време: 50 Запослени по уговору на одређено време: 7 Пол: жене – 36; мушкарци – 21 Структура запослених: Доктори наука: 3 Магистри: 3 Висока стручна спрема: 32 Виша стручна спрема: 8 Средња стручна спрема: 11 Просечна година старости: 48,9

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Укупна површина зграда Архива у ул.Васе Пелагића 33 је 9.109 м2 и припадајућег дворишта – 16.517,50 м2. Архив tакође користи и депо у згради СИВ-II, Булевар Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд kao и једну канцеларију.

Број телефона и телефакса установе:
011/3690 252; 011/3691-007 011/306-66-35

Електронска адреса установе:
arhivyu@arhivyu.rs

Адреса интернет стране установе:
www.arhivyu.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic