Архив Србије

Датум уписа установе у евиденцију:
2017-09-21

Назив установе:
Архив Србије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Карнегијева 2

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1898-12-14

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07032706

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100207825

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01 – Делатност библиотека и архива У складу са законом у оквиру претежне делатности, Архив Србије обавља следеће послове: 1) врши делатност заштите регистратурског материјала и архивске грађе настале у раду републичких и других државних органа, установа и предузећа, према којима Република врши право и дужности оснивача, као и друштвених организација и удружења основаних за територију Републике, грађанских правних лица и истакнутих појединаца, као и државних органа и организација који су раније постојали на територији Републике; 2) врши стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе, као и излучивањем безвредног регистратурског материјала, који се налази ван архива; 3) налаже предузимање мера за отклањање утврђених недостатака у погледу заштите архивске грађе и регистратурског материјала; 4) преузима, чува и одржава архивску грађу; 5) сређује и обрађује архивску грађу; 6) објављује архивску грађу; 7) издаје стручни часопис „Архивски преглед”, зборнике архивске грађе и друге публикације; 8) врши истраживања ради стварања целина архивске грађе (архивски фонд); 9) послове око истраживања и копирања архивске грађе од посебног значаја за историју Србије која се налази у иностранству: 10) организује стручни течај и полагање стручних испита за оспособљавање запослених у архивима; 11) утврђује критеријуме за стицање виших стручних звања и спроводи поступак доделе виших стручних звања. У остваривању законом утврђене функције централне установе заштите културних добара: 1) остварује увид у стање културних добара и предузима мере у вези с њиховом заштитом и коришћењем; 2) остварује увид у стање културних добара од изузетног значаја, као и културних добара од великог значаја које утврђује Народна Скупштина Републике Србије и Архив и предузима мере у вези с њиховом заштитом и коришћењем; 3) пружа стручну помоћ, израђује упутства и унапређује рад на заштити културних добара, нарочито у погледу савремених метода стручног рада; 4) стара се о стручном усавршавању радника који раде на пословима заштите културних добара; 5) води централне регистре архивске грађе; 6) друге послове у складу са законом.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Архив Србије је централна (матична) установа заштите архивске грађе у Републици Србији. Закон о културним добрима («Службени гласник РС», број 71/94).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
др Мирослав Перишић, 2017-11-02

Укупан број и структура запослених у установи:
Назив установе: Архив Србије Укупан број запослених: 78, Запослени на неодређено: 74, Запослени на одређено: 4, Пол: 60 (62) жена / 14 (16) мушкараца, Структура запослених: 2 (ДС), 38 (ВСС), 7 (ВС), 27 (ССС), 2 (ОС), 2 (КВ); Просечна година старости: 50,12

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Објекат у Карнегијевој 2 у Београду, површина око 2614,21 квм, структуре По+Пр+П1+П

Број телефона и телефакса установе:
011/ 3370-781 011/ 3370-246

Електронска адреса установе:
office@archives.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.arhivsrbije.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic