Архив Војводине.

Датум уписа установе у евиденцију:
2012-10-21

Назив установе:
Архив Војводине.

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Дунавска 35

Оснивач:
Права и дужности оснивача Архива Војводине врши Влада Аутономне покрајине

Датум оснивања установе:
1926-08-05

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08080968

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101648800

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101 – обавља делатност заштите архивске грађе и документационог материјала односно, евидентира, преузима, чува, сређује, обрађује, објављује, даје на коришћење архивску грађу, издаје уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружа услуге корисницима архивске грађе.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Архив Војводине обавља функцију матичне установе у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Бранимир Андрић, 2013-03-06

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно запослених Архиву Војводине - 73, укупно запослених са ВСС VII-40, укупно запослених са ССС-28, укупно полуквалификованих радника–II степен- 5

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Архив Војводине смештен је у згради изграђеној 1901. године, која је сврстана у ред споменика културе. Налази се у Новом Саду, у улици Дунавска 35, адаптираној 1988. године за потребе Архива. У оквиру 4.120м² обавља се комплетна делатност Архива

Број телефона и телефакса установе:
021 489-1800 021 522332

Електронска адреса установе:
info@arhivvojvodine.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.arhivvojvodine.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic