Библиотека Матице српске, Нови Сад

Назив установе:
Библиотека Матице српске, Нови Сад

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Матице српске 1

Оснивач:
Матица српска

Датум оснивања установе:
1958-04-06

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08068402

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100238983

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.01-делатност архива и библиотека (библиотечка делатност).

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Установа културе од националног значаја, матична библиотека за АП Војводину, депозитна библиотека за обавезни примерак публикација, централна лабораторија и радионица за конзервацију и рестаурацију старе и ретке библиотечке грађе.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Селимир Радуловић, 2018-06-11

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Селимир Радуловић; заступа Библиотеку без ограничења

Укупан број и структура запослених у установи:
укупан број запослених је: 147; укупан број запослених на неодређено време је: 122; укупан број запослених на одређено време: 22; замена одстутног запосленог: 3; пол: 100 жена / 47 мушкараца структура запослених (према радном месту): 4 магистра, 74 (ВСС), 1 (ВС), 54 (ССС), 14 (НСС) просечна година старости: 49.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда Матице српске у Новом Саду, ул. Матице српске бр. 1, са правом коришћења, површине 5.050 m2. Нова зграда Библиотеке у Новом Саду, ул. Матице српске бр. 3, у својини, површине 4.300 m2. Зграда „Чешки магацин“ у Новом Саду, Бул. деспота Стефана бр. 7 (магацински простор), са правом коришћења, површине 3.284 m2.

Број телефона и телефакса установе:
021/ 4210-199

Електронска адреса установе:
bms@bms.ns.ac.rs

Адреса интернет стране установе:
www.bms.ns.ac.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic