Историјски музеј Србије

Назив установе:
Историјски музеј Србије

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Трг Николе Пашића 11

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1963-02-20

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07030657

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100182477

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
(91.02) - 92521 делатност музеја збирки и галерија; Музеј прикупља, чува, обрађује, систематизује, истражује, презентује и документује уметничко-историјска дела, односно културна добра од значаја за историју Србије.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Надлежност установе утврђена је решењем о утврђивању надлежности Музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији, „Сл. гласник РС“ број 28/95.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Душица Бојић, 2014-06-13

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 33, Запослени на неодређено: 33, Запослени на одређено: ___ Пол: 21жена / 12 мушкараца, Структура запослених: 1(ДС), 24 (ВСС), 3 (ВС), 4 (ССС), 1 (ОС), (КВ); Просечна година старости: 52

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Трг Николе Пашића – Закључаком Владе Републике Србије 77 број 361-3101/2005 од 02.06.2005. године и Закључком 77 број 361-4145/2008 од 06.10.2008. године, распоређен је на коришћење Историјском музеју Србије део пословног простора који чини приземље и сутерен пословне зграде у Београду, Трг Николе Пашића број 11 и угао Влајковићеве 3, укупне површине око 4.000 квм. У сутерену наведног простора се налази депо, а у приземљу изложбени простор. Ђуре Јакшића бр. 9 - Закључаком Владе Републике Србије 77, број 361-8428/2005 од 19.01.2006. године, распоређује се на коришћење Историјском музеју Србије део пословног простора на IV спрату и цео V спрат, зграде у Београду, у улици Ђуре јакшића бр. 9, а који пословни простор чини 5 канцеларија на IV спрату, које су означене бројевима од 1 до 5 и 7 канцеларија и канцеларија за састанке на V спрату, укупна површине око 308 квм. Простор се користи као канцеларијски. Конак кнеза Милоша у Топчидеру, који Музеј користи по основу уговора о управљању непокретности са Општином Савски венац, као носиоцем права коришћење, укупне површине око 1.000 квм - користи се за изложбену делатност музеја.

Број телефона и телефакса установе:
011/32-87-243 36-74-057

Електронска адреса установе:
istorijskimuzej@imus.org.rs

Адреса интернет стране установе:
http://www.imus.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic