Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti
raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini

 

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa, promocije digitalizovane građe, razvoj infrastrukture (mrežne, baze podataka i dr.), jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije, nabavku opreme (Hardware) i programsklih paketa (Software).

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje istraživanja u oblasti digitalizacije, predstavljanje digitalne građe, digitalna umetnost, infrastruktura i oprema neophodna za kontinuirano sprovođenje procesa digitalizacije, jačanje kapaciteta zaposlenih i angažovanih lica u procesu digitalizacije i dr.

Opšti cilj konkursa je: podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu, jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije, puna primena standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje pristupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik artefakata) i intenzivna promocija digitalnizovane građe.

Na konkursu iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

1. Razvoj naprednih digitalnih platformi i usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa  i  upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji;

2. Unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu kulturnog nasleđa;

3. Obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi;

4. Doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa;

5. Procesi u oblasti predstavljanja, zaštite i produkcije digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa);

6. Sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije;

7. Intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti;

8. Digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa srpske manjine u regionu i dijaspori sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Republici Srbiji.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa je 500.000 dinara a maksimalni iznos je 2.000.000,00 dinara.

 

Opšti uslovi konkursa

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Komisije neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen). Prijave koje stignu posle propisanog roka, biće odbačene. 

Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

           (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

           (2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Ne razmatraju se:

1) jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;

2) projekti sa izrazito komercijalnim efektima;

3) dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2016. godini za oblast digitalizacija kulturnog nasleđa, za 2016. godinu koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Finansiranje ili sufinansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisija donese Odluku o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju  ili sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

Prijave na Konkurs dostaviti:

  1. poštom –

adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd,  sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili  sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa“ u Republici Srbiji u 2017. godini u 4 primerka na odgovarajućem Obrascu prijave na Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u 2017. godini  uz koji se obavezno u jednom primerku prilaže neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI. Obrasci prijave za sve oblasti na koje se odnosi Konkurs mogu se pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:  www.kultura.gov.rs.

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 20. 01. 2017. godine do 20. 02. 2017. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 30 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja za oblast digitalizacije kulturnog nasleđa, svakog radnog dana od 9.00 do 12.00  časova na telefon 011 3398-498.

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11, 99/11 – dr. zakon).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic