K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije  („Službeni glasnik RS“,  broj 57/10, 90 /11,61/13)

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za kulturno nasleđe

raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini

 

      Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

  1. zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
  2. zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
  3. zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
  4. zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
  5. zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
  6. zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
  7. bibliotečko-informaciona delatnost.

 

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje prikupljanja, istraživanja, zaštite, korišćenja, predstavljanja i tumačenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

 

1. Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

1.1. Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;

1.2. Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa; 

1.3. Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojom (kojim) se unapređuje njegova  dostupnost i održivo korišćenje;

1.4. Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa;

1.5. Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

 

2. Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

2.1.Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);

2.2.Ažuriranje/izrada finalne dokumentacije sa ranijih istraživanja;

2.3. Publikovanje rezultata istraživanja.

 

3. Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

3.1. Istraživanje, evidenitiranje, konzervacija i publikovanje umetničko-istorijskih dela;

3.2. Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje muzejske građe;

3.3. Prezentacije i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa;

3.4. Unapređenje muzeološke delatnosti;

3.5. Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa.

 

4. Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

4.1. Istraživanje i zaštita arhivske građe;

4.2.Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;

4.3. Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;

4.4. Unapređenje arhivske delatnosti;

4.5. Digitalno dokumentovanje arhivske građe.

 

5. Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

5.1. Konzervacija i restauracija  stare i  retke bibliotečke građe;

5.2. Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;

5.3. Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe;

5.4. Definisanje i implementacija digitalnih metoda i tehnika u realzaciji digitalne biblioteke.

 

6. Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

6.1. Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;

6.2.  Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti;

6.3. Izrada rečničke platforme na osnovi kvalitetnog, ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi uz poštovanje međunarodno priznatih standarda;

6.4. Podsticanje znanja i edukacija iz bibiotečko-informacione delatnosti.

 

7. Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nematerijalnog  kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

7.1. Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;

7.2. Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;

7.3. Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.         

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri  kriterijuma u skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi). Posebna merila za izbor projekata za svaku pojedinačnu oblast definisana su člaom 6. Pravilnika.

 

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti (šifre delatnosti: 91.01, 91.02 i 91.03), koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko- nformaciona delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, čija se delatnost finansira shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

Komisije neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 

 

Prijave na Konkurs dostaviti:

  1. isključivo poštom - adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za kulturno nasleđe iz oblasti...(naziv oblasti)...“;
  2. u 4 primerka na odgovarajućem Obrascu prijave na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u 2015. godini  uz koji se obavezno u jednom primerku prilaže neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI. 

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 02. 02. 2015. godine do 03. 03. 2015. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                         011 3398-936

za oblast arheološkog nasleđa                                          011 3398-027

za oblast muzejskog nasleđa                                                  011 3398-936

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa                  011 3398-027

za oblast arhivskog nasleđa                                                 011 3398-936

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti        011 3398-027

za oblast stare i retke bibliotečke građe                       011 3398-027

 

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11, 99/11 – dr. zakon).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic