K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za informisanje

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju  projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16), Odluke ministra broj:  401-01-74/2016-04 od 29.02.2016. godine i  Odluke ministra broj: 451-04-1/2016-04  od 29.02.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona  u 2016. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške proizvodnji medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku, očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta  pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 20.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  500.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  2.000.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je registrovan u navedenim zemljama;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila. 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
 • identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;
 • zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih  resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenost budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 Programski prioriteti su:

 1. očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog  identiteta;
 2. jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
 3. programi namenjeni deci i maloletnicima.                                                     

                                                        DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:
 • Popunjen predlog projekta, i
 • Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja;
 • rešenje o registraciji medija;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od regulatornog     tela za elektronske medije;
 • overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

                                                               ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“.

Datum objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Politika“, biće objavljen na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 31.12. 2016. godine.

                  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože   svoje članstvo u komisiji. 

Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati  u roku od 20  dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Politika“ Ministarstvu kulture i informisanja.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom:  za Konkurs za sufinansiranje projekata  u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.

Obrazac  1   (prijava  i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, slati i u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.javnoinformisanje@kultura.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

                    OBJAVLJIVANJE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje  o raspodeli sredstava  po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic