K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za informisanje

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14) i Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 142/14),  Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 (stav 3., tačka 1.) od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 121.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.  

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Republike Srbije; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.  

  II  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 7.500.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od Ministarstva, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.    

                                                     

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2.  u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3.  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

 

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);  
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;
 5. originalnost teme.

 

Ministarstvo utvrđuje i specifične kriterijume za programe namenjene deci o vršnjačkom nasilju, u kategorijama dečije tv drame i tv filmova od 15 do 50 minuta, i kvizova za decu:

 1. ocena učešća dece u medijskom sadržaju;
 2. prilagođenost uzrastu;
 3. edukativnost i
 4. saradnja sa stručnjacima iz oblasti razvojne psihologije.

 

IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 31.12. 2015. godine.

V  DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Ministarstva (može se preuzeti ovde): Obrazac  1   (prijava  i tabela).  

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 6. dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 290,00 dinara na račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016 namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11 i 70/11-usklađeni din.izn., 55/12-usklađeni din.izn.,93/12,47/13-usklađeni din.izn., 65/13-dr.zakon i 57/14 – usklađeni din.izn.)

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Ministarstvu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu Ministarstva, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic