Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

REPUBLIKE SRBIJE

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU,

EVROPSKE INTEGRACIJE I PROJEKTE

Na osnovu člana 76. stav 4. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09), člana 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 57/10 i 91/11), u vezi sa članom 10. Zakona o spoljnim poslovima (Sl. glasnik RS br. 116/07, 126/07 - ispravka, 41/09), Ministarstvo kulture i informisanja upućuje poziv svim zainteresovanim pravnim licima sa teritorije Republike Srbije, da se jave na

 

KONKURS

za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije

u Parizu u 2015. godini

 

Predmet

Predmet Konkursa je selekcija programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini. Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti (uz obavezan prevod /titl):

 

 • likovni programi i multimedija,
 • muzički programi,
 • književna predstavljanja,
 • audio-vizuelni projekti i projekcije,
 • tematski paneli, tribine, okrugli stolovi,
 • manji scenski nastupi,
 • promotivne aktivnosti (kulturni turizam i sl.).

 

Programi/ projekti koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni  upoznavanju kulture i približavanju dostignuća umetničke scene Srbije publici u inostranstvu. Svi predloženi programi/ projekti imaju za cilj i osnaživanje kontakata među inostranim partnerima homolognih institucija/ organizacija.

 

Cilj

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz nacionalnu podršku programima/ projektima koji će biti selektovani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva, kulturnih industrija, kao i kulturnog nasleđa. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje.  

 

Kriterijumi

Programi/ projekti koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

 

 

Program/ projekat treba da sadrži predlog koncepta, predlog idejnog rešenja (vizuelnog) i finansijskih projekcija u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost programa/ projekta.

 

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, čija odluka će biti poznata do kraja 2014. godine, kako bi se na vreme definisao program Kulturnog centra Srbije u Parizu za 2015. godinu.

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs):

2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu),

3. Kopija rešenja o registraciji,

4. Detaljan opis projekta,

5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima),

6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva,

7.  Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u.

 

 • Poresko identifikacioni broj
 • Matični broj
 • Ime ovlašćenog lica

 

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Konkurs je otvoren do utorka, 25. novembra 2014. godine.  

 

Prijava se podnosi u 1 primerku a istovremeno šalje i na elektronsku adresu:

bobana.nikolic@kultura.gov.rs

sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Kompletnu dokumentaciju poslati poštom, na adresu:

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd

sa naznakom za:                                  

KONKURS 2014.

 

Predlog programa /projekta u oblasti kulture i umetnosti

za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2015. godini

 

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više programa/ projekata, za svaki pojedinačno podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Napomene

 1. Programski savet Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene programe/ projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu kriterijuma, priložene dokumentacije i navedenih podataka o programu/ projektu. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan prihvaćeni projekat.
 1. Rezultati ovog Konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja.
 2.  U cilju namenskog korišćenja budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave; da su prepoznatljivi i proverljivi; podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije

(za troškove koji su ostvareni).

 1. Na Konkurs se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu.

Kontakt: Bobana Nikolić, tel: 011/292-78-48, elektronska adresa: bobana.nikolic@kultura.gov.rs

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic