Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2017. godini

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za informisanje i medije

 

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), Odluke ministra broj:  401-01-21/2017-04 od 11.01.2017. godine i Odluke ministra broj: 451-04-6/2017-04  od 17.01.2017. godine raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2017. godini

 

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima televizija koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 70.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  500.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 5.000.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

                                                  PRAVO UČEŠĆA

 

Na  Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila. 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 50% vrednosti projekta.

  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1)  mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz tačke 1)  posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 
 • identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih  resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz tačke 2) posebno se ocenjuje:

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Programski prioriteti su:

 1. očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 2. natalitet;
 3. programi namenjeni deci;
 4. unapređenje položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa:  maloletnika, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;
 5. evropske integracije;
 6. zaštita životne sredine;
 7. korupcija;
 8. siromaštvo;
 9. govor mržnje;
 10. migrantska kriza;
 11. unapređenje medijske pismenosti;
 12. rodna ravnopravnost.

 

Projekti koji se bave gore navedenim temama, a koje su predmet sektorskih strategija Republike Srbije, kao i međunarodnih ugovora, imaće prednost prilikom ocenjivanja projekata, ali učesnici u Konkursu mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.          

Preporuka je da proizvedeni medijski sadržaj bude pristupačan osobama sa invaliditetom  (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr).         

                                                  DOKUMENTACIJA

 

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:
 • Popunjen predlog projekta, i
 • Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • potvrda  Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran  račun);
 • dozvola za emitovanje TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
 • potpisana izjava učesnika na konkursu o tome  da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu;
ROKOVI

 

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu ,,Večernje novosti“.

Datum objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti“, biće objavljen na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

                   POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

 

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

 

Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože   svoje članstvo u komisiji.  

Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati  u roku od 20  dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Večernje novosti“ Ministarstvu kulture i informisanja.

                                               NAČIN PRIJAVLJIVANJA

 

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji.

Obrazac 1 (prijava  i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, slati i u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.televizije@kultura.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671.           

                  OBJAVLJIVANJE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

 

Rešenje  o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic