Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj: 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
 
raspisuje
 
OTVORENI POZIV 2017.
za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti
koji su podržani kroz međunarodne fondove

 

 

Predmet

Predmet „Otvorenog poziva 2017“ je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2017. godini:

 • Programi EU:
 • Kreativna Evropa - potprogram „Kultura“
 • Programi prekogranične saradnje (IPA)
 • Dunavski program transnacionalne saradnje
 • Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
 • UNESKO
 • Centralno-evropska incijativa (CEI)
 • Evropska kulturna fondacija
 • drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:

 • projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
 • projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

 

Cilj

Cilj „Otvorenog poziva 2017je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

 

Pravo učešća

Pravo učešća na „Otvorenom pozivu 2017imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

Iznos dostupne finansijske podrške

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

 

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016) (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Projekti koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

O izboru projekata po raspisanom „Otvorenom pozivu 2017“ odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Sufinansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Komisija će u toku trajanja „Otvorenog poziva 2017“, zasedati nekoliko puta, u skladu sa brojem podnetih prijava. Nakon što Komisija donese Odluku o izboru projekata za sufinansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenje o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);
 2. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;
 3. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);
 4. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);
 5. Detaljan opis projekta;
 6. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2017. godini;
 7. Biografije ključnih eksperata na projektu;
 8. Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u.

 *isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Napomena: Ukoliko je nosilac projekta podržanog od strane međunarodnog fonda organizacija iz Srbije, a postoji još partnera na projektu iz Srbije, nosilac projekta  objedinjeno aplicira za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja  za ceo projekat i u ime svih partnera.

 

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

„Otvoreni poziv 2017“ traje od  25.  marta do 1. septembra 2017. godine.

Prijave za Otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd,

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture,  sa naznakom:

Otvoreni poziv 2017

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem, na adresu: otvorenipoziv@kultura.gov.rs, sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Napomene

1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. Rezultati „Otvorenog poziva 2017“ biće objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja.

3.  Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:

 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Otvoreni poziv 2017“ Ministarstva kulture i informisanja zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs  ili na telefon: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic