Otvoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2015. godini

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU, EVROPSKE INTEGRACIJE I PROJEKTE

Na osnovu osnovu člana 76. stav 4. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09), člana 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 57/10 i 91/11), Ministarstvo kulture i informisanja upućuje poziv svim zainteresovanim pravnim licima sa teritorije Republike Srbije, da se jave na:

OTVORENI POZIV

za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2015. godini

Predmet

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga tokom    2015. godine:

 • Lajpcig, 12-15.3.2015.
 • Peking, avgust 2015.
 • Moskva, 2-6.9.2015. – u statusu počasnog gosta sajma
 • Frankfurt, 14-18.10.2015.

Cilj

Cilj Otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti i prevodilaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2015. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi (u statusu počasnog gosta) i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

(Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnih štandova Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u 2015. godini.)

Kriterijumi

Programi  koji su predmet Otvorenog poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:

Propisi iz oblasti kulture

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta republike srbije 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 3. Kopija rešenja o registraciji
 4. Detaljan opis projekta
 5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
 6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva
 7. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u

 

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Otvoreni poziv traje do 9. februara 2015. godine.

Prijave za otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte  sa naznakom

Otvoreni poziv - orgnaizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2015. godini

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem,

na adresu: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
 2. Komisija za raspodelu sredstava sastajaće se po potrebi.
 3. Rezultati otvorenog poziva će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja
 4.  U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni)

 1. Na Otvoreni poziv se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom, kao i na navedene elektronske adrese:

Kontakti:

Mladen  Vesković, tel: 011 3398-026, elektronska adresa: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic