Pomoćnici ministra


Dejan Masliković | Pomoćnik za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti

Rođen je 1971. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Magistrirao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek: “Interkulturalnost, menadžment umetnosti i medijacije na  Balkanu“ pod  pokroviteljstvom UNESCO-a i CEI-a, 2010. godine. Na istom Univerzitetu doktorira 2016. godine, sa temom „Kapacitet digitalne  tehnologije za razvoj inkluzivnog društva“.

Od 2002. do 2004. godine  radio je u Agenciji za razvoj kulture Vlade Republike Srbije kao koordinator za međunarodnu saradnju, razvojni program i promociju kulture u zemlji i inostranstvu, koodinator za reformu državne uprave. 2004. i 2005. godine bio je savetnik u Kabinetu ministra kulture za odnose sa javnošću i regionalnu saradnju. Od 2005. do 2007. godine bio je šef kabineta ministra kulture. Od 2007. do 2016. godine radi kao pomoćnik upravnika poslova SANU.

Učestvuje na konferencijama: „Interkulturalni dijalog“, Granada 2005; Organizator i učesnik Ekspertskog sastanka za formiranje Saveta ministara kulture Balkana, i član Radne grupe za pripremu i koordinaciju poslova za potpisivanje Povelje Saveta, Tirana, Beograd, Kopenhagen 2004-2005; Organizator i učesnik konferencije „Uključivanje OSI u rad institucija kulture, Etnografski muzej, 2005; “Kontekst invalidnosti- uključivanje osoba sa invaliditetom u kulturni život“, Kolčester, Velika Britanija, 2005. studijski boravak; „Forum Beograd“, Kulturna politika u kontekstu evropskih integracija, Beograd, 2007; „ASSU“ konferencija „Pristupačnost institucija kulture“, Atina-izlaganje; „Kulturno nasleđe bez barijera“, konferencija, Sarajevo, 2014, 2016; Globalizacija-rizici i prednosti, Beograd, 2016; Linc-međunarodna konferencija – Upotreba IKT u obrazovanju i mnoge druge.         

Autor i organizator taktilne izložbe „U dodiru sa antikom“, Narodni muzej, 2005. Priređivač priručnika „Kultura jednakosti“ sa grupom autora, srpskog izdanja „Disability Portfolio“, dva izdanja, 2006 i 2008. Bio je predsednik UO Kulturnog centra Beograda. Predsednik komisije za dodelu Nagrada Grada Beograda za događaj od izuzetnog značaja za Beograd 2014-2016. Član je UO fondacije manastira Žiča „Nasleđe“. Bio je predstavnik Ministarstva kulture u Upravnom odboru Fondacije za rešavanje stambenih problema mladih naučnih i umetnočkih radnika Univerziteta u Beogradu 2004-2007. Član Privremenog radnog tela Vlade za izradu Akcionog plana za MO „Frankofonija“2005. Bio je član Radne grupe za kulturnu saradnju i tehničku pomoć Ministarstvu kulture Republike Srpske 2005-2006. Koordinator Ministarstva kulture u Savetu ministara kulture Jugoistočne Evrope 2004-2007. Bio je član inter-sektorske radne grupe za evropske integracije 2005-2007 i  inter-sektorske radne grupe za digitalizaciju 2006-2007.

Pohađao je treninge profesionalnih veština u organizaciji Američkog instituta za mir i Agencije za unapređenje državne uprave; seminare „Odnosi sa javnošću“, Kancelarije za saradnju sa medijima Vlade, poboljšanje poslovanja u ustanovama kulture u organizaciji Programa za razvoj Ujedunjenih Nacija i Jedinice za restrukturiranje preduzeća pri Ministarstvu finansija i ekonomije; seminar „Upravljanje projektima“ u organizaciji Agencije za unapređenje državne uprave i UNDP-a; dvogodišnja obuka za koordinatora reforme  državne uprave u organizaciji CMPS-a, DFID-a i  Agencije za unapređenje državne uprave.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje dece.

Bibliografija:

1. Kadijevich M.DJ., Odovic, G.,  Maslikovic, D. (2016). Using ICT and Quality of Life: Comparing Persons with and Without Disabilities. Springier    

2. Masliković, D., Tomić, B. (2015). Pristupačnost arheoloških lokaliteta osobama sa invaliditetom. Starinar : Srpskog arheološkog društva / udk  364-787.52-056.26 902.2(497.11)

3. Masliković, D. (2015). Elementi za implementaciju inkluzivnosti. Časopis Kultura , Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 364-786/ -787 316.614-056.26/.36

4. “Kultura jednakosti” sa grupom autora, srpsko izdanja “Disability Portfolio”, dva izdanja, 2006 i 2008

 5. Maslikovic, D.(2014) Akademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 Beograd : Institut tehničkih nauka SANU

6. Bresk-Botije, Ž., Gujet, S., Gavrilović, E., Masliković, D., Šiftar, D., Ilić, V., Stojković, J. (2006). U dodiru s antikom. Ministarstvo kulture Republike Srbije : Narodni muzej, 2006 (Beograd : Zagorac) 069-056.262(44)(083.824), 730.032(37/38)(083.824)

7. Manastir Žiča : izložba u Moskvi : autori [izložbe] Manastir Žiča, Dejan Masliković /[autori tekstova Branislav Todić, Dragan Drašković, Marina Lukić Cvetić ; prevod Ivan i Jelena Nedić ;(2015) manastir Žiča (Interklima Kraljevo), 271.222 (497.11)-523.6 (083.824) 271.222 (497.11)-9(083.824)

 8. Masliković, D., (2015). Digitalizacija kulturne baštine- inkluzivni    proces. Matematički institut SANU, http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/Events/NCDbeograd2015/NCD2015BookOfAbstracts.pdf

9. Masliković D. (2015). Uloga informacione i komunikacione tehnologije u razvoju inkluzivnog društva. Proforma, Beograd (Tipografik)

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic