Pomoćnici ministra


Željko Kovačević | Pomoćnik za ekonomsko finansijske poslove

Rođen je 1970. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo je sticao u Javnom preduzeću “Jugoimport-SDPR” iz Beograda.

Zasnovao je radni odnos na mestu stručnog saradnika u Odeljenju za poslovne finansije Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, te u međuvremenu obavljao sledeće poslove:

Rukovodilac Odeljenja za poslovne finansije Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, zadužen za utvrđivanje ciljeva, planova i uputstava, raspored zadataka i poslova i nadziranje njihovog izvršenja, vođenje pregovora sa poslovnim bankama i partnerima;

Zamenik direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, zadužen za planiranje, koordinaciju, implementaciju i kontrolu sprovođenja aktivnosti iz delokruga rada organizacionih jedinica (Odeljenje za poslovne finansije, Odeljenje za računovodstvene poslove, Odeljenje za plan i analizu) u sastavu Sektora, koordinaciju rada na izradi dokumenata, programa, planova, protokola, projekata, izveštaja i informacija, učešće u uvođenju novih procesa vezanih za unapređenja i poboljšanja u poslovanju kompanije, komunikaciju sa Ministarstvom finansija Republike Srbije vezano za pripremu, izradu, donošenje i realizaciju finansijskih planova i programa poslovanja preduzeća, analiziranje i izveštavanje o poslovnom rezultatu;

Rukovodilac sistema finansijskog upravljanja i kontrole, zadužen za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u preduzeću, organizovanje procesa, pripremu akcionog plana, utvrđivanje vizije, misije i ključnih poslovnih ciljeva, pripremu dokumentacije o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole, izradu strategije upravljanja rizicima, procenu elemenata finansijskog upravljanja i kontrole (kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacija, praćenje), dostavljanje Ministarstvu finansija Republike Srbije godišnjih izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole;

Direktor Predstavništva Javnog preduzeća “Jugoimport-SDPR” u Republici Indoneziji - predstavljao preduzeće, rukovodio radom i bio odgovoran za rad Predstavništva, rad na plasmanu roba i usluga koje su predmet delatnosti matičnog i njegovih zavisnih preduzeća, pripremu programa rada i finansijskog plana Predstavništva.

Poseduje certifikat za analizu finansijskih izveštaja,  certifikat za učešće na konferenciji u vezi dokumentarnih akreditiva i bankarskih garancija, u organizaciji Međunarodne trgovinske komore Austrije, kao i ECDL sertifikat, sa stečenim zvanjem ECDL ispitivača i diplomu o završenom seminaru „Srpski menadžment program“ u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta, Beograd.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac troje dece.

 

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic