Organizaciona struktura

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu kulture, broj: 110-00-8/2022-05 od 25. novembra 2022. godine, stupio je na snagu 28. februara 2023. godine, Zaključkom Vlade 05 broj: 110-1301/2023 od 17. februara 2023. godine.

 

Unutrašnje uređenje Ministarstva kulture

 

U Ministarstvu kulture su obrazovane sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

  • Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju;
  • Sektor za savremeno stvaralaštvo;
  • Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture.

U Ministarstvu kulture je kao posebna unutrašnja jedinica obrazovan:

  • Sekretarijat Ministarstva

U Ministarstvu kulture su kao uže unutrašnje jedinice, izvan sastava sektora i Sekretarijata Ministarstva, obrazovane:

  • Grupa za inspekcijske poslove;
  • Grupa interne revizije;
  • Grupa za obaveštavanje javnosti o aktivnostima iz delokruga rada Ministarstva.