Dozvole Ministarstva za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe

DOZVOLA ZA KORIŠĆENjE NAZIVA, IMENA I LIKA KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA U KOMERCIJALNE SVRHE

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture

Opis

Na osnovu  člana 105. stav 1. Zakona o kulturnom nasleđu („Službeni glasnik RS”, broj 129/2021)

Ministarstvo kulture Republike Srbije donosi rešenje za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra od izuzetnog značaja u komercijalne svrhe.

 

Procedura za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra od izuzetnog značaja

Podnosilac zahteva dužan je da Ministarstvu dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe. Zahtev treba da sadrži naziv i adresu podnosioca,  za koju svrhu se koristi kulturno dobro navedeno u zahtevu,  termin ili period u kojem bi se koristilo kulturno dobro. Zahtev mora biti zveden, potpisan i overen od strane podnosioca zahteva.

2) Ako je u pitanju korišćenje lika kulturnog dobra na predmetima, vizuelni/grafički prikaz izgleda predmeta, kao i same aplikacije sa likom kulturnog dobra, ime i prezime umetnika/dizajnera koji su angažovani na projektu.

3) Precizne podatke o predmetima na kojima bi se koristio lik kulturnog dobra. Iz podataka se mora jasno videti koji su predmeti u pitanju i koja je njihova funkcija/namena.

 

Uplata republičke administrativne takse za tarifni broj 1 i 175 a

  • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 380 dinara za podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje imena i lika kulturnog dobra od izuzetnog značaja u komercijalne svrhe
  • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 11.500 dinara za izdavanje odobrenje za korišćenje imena i lika kulturnog dobra od izuzetnog značaja u komercijalne svrhe.

 

Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd

Grupa za zaštitu pokretnih  kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

 

Kontakt osoba: mr Sanja Grujičić-Cupać, savetnik za muzejsko nasleđe

Telefon: 011/292-78-48

Elektronska adresa:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Pravni osnov

  • Zakon o kulturnom nasleđu („Službeni glasnik RS”, broj 129/2021) član 105, stav 1;
  • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje, 2/23 - odluka US) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
  • Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 i 47/18-dr.zakon) član 23;
  • Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 128/20,116/22 i 92/23-dr.zakon) čl.22.
  • Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, broj 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04 - dr. propis, 42/05 - dr. propis, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06 - dr. propis, 47/07 - dr. propis, 54/08 - dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 - dr. propis, 50/11, 70/11 - dr. propis, 55/12 - dr. propis, 93/12, 47/13 - dr. propis, 65/13 - dr. propis, 57/14 - dr. propis, 45/15 - dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16 - dr. propis, 61/17 - dr. propis, 113/17, 3/18 - ispravka, 50/18 - dr. propis, 95/18, 38/19 - dr. propis, 86/19, 90/19 - ispravka, 98/20 - dr. propis, 144/20, 62/21 - dr. propis, 138/22, 54/23 - dr. propis, 92/23)