Osnivanje fondova, promena podataka upisanih u registar fondova i brisanje iz registra, čiji je osnivač ili suosnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave

Ministarstvo kulture i informisanja na osnovu člana 24.  Zakona o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Službeni glasnik SRS“, broj 59/89) i člana 71. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS“, br. 88/10), kao republički organ nadležan za poslove kulture, nadležno je da ceni celishodnost osnivanja fondova i donosi rešenje o odobrenju osnivanja, vodi registar i propisuje podatke i način vođenja registra.

Formalni uslovi za osnivanje fonda predstavljaju dokumenta neophodna za registraciju fonda, promenu podatka upisa u registar i gašenje fonda. Ova dokumenta se dostavljaju pisarnici Ministarstvu kulture i informisanja, ulica Vlajkovićeva br. 3, prvi sprat, kanc. br. 63.

Dokumenta za registraciju fonda su sledeća:

 1. Zahtev za registraciju koji potpisuje osnivač ili punomoćnik, sa pratećim punomoćjem;
 2. Akt o osnivanju Odluka o osnivanju, kada je osnivač pravno lice. Ugovor o osnivanju, kada su osnivači više pravnih lica. Akt o osnivanju mora da sadrži naziv pravnog lica koje se osniva, sedište, podatke o osnivaču (matični broj i PIB), ciljeve pravnog lica u osnivanju, organe upravljanja, lice ovlašćeno za predstavljanje i za zastupanje, određeno po funkciji, sredstva tj. imovina fonda i karakter svojine, posebnu odredbu kojom se utvrđuje u kojim slučajevima fond prestaje sa radom, ko donosi odluku o tome, u kojoj formi i šta se dešava sa preostalim sredstvima nakon gašenja fonda. Akt o osnivanju treba da bude potpisan od strane svih osnivača ili od strane punomoćnika po specijalnom punomoćju;
 3. Pravila fonda, sadržina je ista. Ovaj dokument mora u svemu da se poklapa sa osnivačkim aktom, ali se njime i posebno utvrđuje bliži način ostvarivanja ciljeva, nadzor nad radom, mere obezbeđenja namemskog korišćenja sredstava;
 4. Dokaz o imovini, tj. sredstvima-kada je novac u pitanju, potrebno je dostaviti originalnu Potrvdu iz banke o srestvima deponovanim na ime osnivanja fonda (30.000,00 dinara) koje uplaćuje osnivač. Kada je u pitanju nepokretnost-dokaz o vlasništvu osnivača koju prati izjava volje o prenosu vlasništva na fond u osnivanju, overena u sudu, kada su u pitanju knjige ili druge vrednosti-potvrda ovlašćenog procenjivača o vrednosti imovine;
 5. Odluka osnivača o imenovanju lica ovlašćenog za predstavljanje i za zastupanje fonda, sa kopijom lične karte i OP obrascem;
 6. Odluka osnivača o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora ili imenovanju lica koji su organi upravljanja;
 7. Izvod iz Agencije za privredne registre za pravna lica, Izvod iz drugog registra ili Izvod iz suda za druga pravna lica (izvod ne sme biti stariji od 6 meseci od dana podnošenja zahteva);
 8. Dokaz o sedištu fonda- izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu osnivača kao zakupca, (ne fonda budući da nije stekao svojstvo pravnog lica, jer ga stiče upisom u registar), koji prati posebna saglasnost zakupodavca da se na datoj adresi registruje sedište;
 9. Taksa za zahtev broj: 840-742221843-57 model 97  poziv na broj 50-016, primalac: Budžet Republike Srbije, iznos: 320,00 dinara.

Ukoliko je zahtev za registraciju formalno uredan, Ministarstvo kulture i informisanja utvrđuje celishodnost osnivanja fonda i donosi odgovarajuće Rešenje u roku od 15 dana, od dana prijema zahteva.

Dokumenta za promenu podataka upisa u registar fonda, su sledeća:

1.Zahtev (navesti svrhu, odnosno promenu podatka upisa) potpisan od strane osnivača ili punomoćnika, sa pratećim punomoćjem;

 1. Kopiju Rešenja o osnivanju fonda;

3.Odluku osnivača ili Upravnog odbora o promeni podatka upisa u registar;

 1. Taksa za zahtev broj: 840-742221843-57 model 97  poziv na broj 50-016, primalac: Budžet Republike Srbije, iznos: 320,00 dinara.  

Dokumenta za gašenje fonda i brisanje iz registra, su sledeća:

 1. Zahtev za gašenje fonda, potpisan od strane osnivača ili punomoćnika, sa pratećim punomoćjem
 2. Odluku o prestanku rada fonda (navesti razlog gašenja i šta je sa preostalnim sredstvima, ukoliko ih ima na računu fonda)
 3. Kopiju Rešenja o osnivanju;
 4. Taksa za zahtev broj: 840-742221843-57 model  97 poziv na broj  50-016, primalac: Budžet Republike Srbije, iznos: 320,00 dinara.