Dozvola za privremeno iznošenje kulturnog dobra u inostranstvo


Dozvola za privremeno iznošenje kulturnog dobra u inostranstvo


 
Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo kulture

Opis

Na osnovu  člana 109. stav 2. Zakona o kulturnom nasleđu („Službeni glasnik RS”, broj 129/21)

Ministarstvo kulture Republike Srbije donosi rešenje za privremeno iznošenje  kulturnog dobra u inostranstvo.

 

Podnosilac zahteva dužan je da Ministarstvu dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Zahtev za izdavanje dozvole za privremeni izvoz, koji je zaveden, potpisan i   overen od  strane ovlašćenog lica. Zahtev treba da sadrži naziv, vrstu, broj kulturnih dobara,  razloge iznošenja kulturnih  dobara, državu,  ime grada, naziv ustanove u kojoj se kulturna dobra  izlažu,  naziv izložbe, termin izlaganja, period u toku koga će dobra biti  van zemlje.

2) Kopiju  originalnog ugovora o ustupanju kulturnih dobara na privremeno korišćenje koji je zaveden, potpisan i overen od  strane ovlašćenih lica. Ugovor precizira uslove korišćenja dobara i omogućava da dobra budu čuvana na način koji ih obezbeđuje od bilo kakvih štetnih posledica.

3) Originalni ugovor i preveden i overen ugovor na srpski jezik od strane  sudskog tumača.

4) Polisu osiguranja i preveden i overen primerak na srpski jezik od strane sudskog tumača

5) Spisak kulturnih dobara - poređanih numerički, sa nazivom, inventarskim brojevima, pojedinačnom vrednošću (u evrima) i ostalim podacima (kategorija kulturnog dobra, datovanje, tehnika, dimenzije i autor). Na kraju spiska mora biti prikazana ukupna vrednost kulturnih dobara (izražena u evrima). Spisak dostaviti  u 3 primerka, zaveden, potpisan i overen od  strane ovlašćenog lica.

Ako spisak ima više strana, svaku stranu spiska direktor mora da parafira i da  overi (tako da  obuhvati deo teksta).

6) Rešenja o utvrđivanju svojstva kulturnih dobara za predmete koji se privremeno iznose u inostranstvo potpisana i zavedena.

7) Zapisnik o stanju kulturnih dobara pre otpremanja u drugu državu, zaveden, overen i potpisan od strane kustosa zbirke kojoj dela pripadaju i nadležnog konzervatora.

8) Mišljenje Narodnog muzeja Srbije, centralne ustanove zaštite

 

U slučajevima kada muzej pozajmljuje dobra drugih ustanova radi izlaganja na povremenim izložbama u inostranstvu ili iz nekih drugih razloga, mora dostaviti i ugovore sklopljene sa datim ustanovama o pozajmici dobara. U svom zahtevu za izdavanje dozvole za privremeni izvoz navešće sve korisnike čija dobra pozajmljuje, a u spisku kulturnih dobara, navodiće pored naziva, invertarskih brojeva, vrednosti  i nazive ustanova tj. muzeja kojima pripadaju ta dobra.

Ako podnosilac zahteva za privremeno iznošenje kulturnog dobra nije vlasnik ili držalac kulturnog dobra, uz zahtev za iznošenje kulturnog dobra prilaže se saglasnost vlasnika, odnosno držaoca.      

 

Ako su u pitanju kulturna dobra od izuzetnog značaja, Muzej je dužan da:

     -    Obezbedi policijsku pratnju do graničnog prelaza ili aviona

     -    Obavezno dostavi garantno pismo države u kojoj se kulturna dobra izlažu

 

Dozvola za privremen izvoz kulturnih dobara traje najviše do godinu dana (privremeno iznošenje kulturnog dobra iz Republike Srbije može se odobriti na period do godinu dana od dana izdavanja dozvole).

Za produženje dozvole potrebno je dostaviti zahtev sa obrazloženjem sa pratećom dokumentacijom ( Aneks ugovora i Aneks polise) 15 dana pre isteka  roka za povratak dobara u zemlju. Na osnovu stava 5. člana 109. napred navedenog zakona privremeno iznošenje može se produžiti najviše do pet godina.

Ministarstvo kulture neće uzimati u obzir zahteve sa nepotpunom dokumentacijom i  zahteve koji   nisu dostavljeni na vreme

 

Kad istekne rok za vraćanje kulturnih dobara koji je naveden u rešenju Ministarstva, Muzej je dužan da dostavi Ministarstvu:

 

1)  Pismeno obaveštenje da su se kulturna dobra vratila u zemlju do određenog datuma koji je   naveden u izdatom rešenju Ministarstva

2)  Zapisnik o njihovom stanju posle povratka u zemlju, koji je  zaveden, overen i potpisan od   strane kustosa zbirke i nadležnog konzervatora.

 

Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd

Grupa za zaštitu pokretnih  kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

 

Kontakt osoba: mr Sanja Grujičić-Cupać, savetnik za muzejsko nasleđe

Telefon: 011/292-78-48

Elektronska adresa:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Pravni osnov

  • Zakon o kulturnom nasleđu („Službeni glasnik RS”, broj 129/21) član 109;
  • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje, 2/23 - odluka US) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
  • Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 i 47/18-dr.zakon) član 23; 
  • Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 128/20,116/22 i 92/23-dr.zakon) čl.22.