Kolektivni ugovor

Na osnovu člana 246. st. 1. i 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), Reprezentativni sindikati: Samostalni sindikat kulture Srbije, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost" i Konfederacija slobodnih sindikata Povereništvo za kulturu i Vlada (u daljem tekstu: učesnici), zaključuju

 

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

(„Službeni glasnik RS”, broj 3/22)

 

Osnovni tekst na snazi od 13. januara 2022. u primeni od 13. januara 2022. godine.