Izdavanje dozvola za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja

Na osnovu člana 112. Zakona o kulturnim dobrima, Ministarstvo izdaje dozvole za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja. 

Iskopavanje i istraživanje arheološkog nalazišta mogu obavljati isključivo naučne ustanove ili ustanove zaštite, u skladu s ovim zakonom. Odobrenje se može izdati ustanovi ukoliko ima sačinjen projekat o istraživanjima arheološkog nalazišta, odgovarajuće stručne kadrove, opremu i obezbeđena sredstva za istraživanje i sprovođenje mera zaštite nalazišta i nalaza.

Izveštaj i dokumentacija o izvršenim arheološkim iskopavanjima

Ustanova koja vrši arheološka iskopavanja i istraživanja dužna je da vodi dokumentaciju o tim radovima koja je propisana Pravilnikom o obrascima, sadržaju i načinu vođenja dnevnika radova i druge dokumentacije koja se vodi o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima („Sl. Glasnik RS“, br.  67/2020),  koji je propisao ministar nadležan za poslove kulture.

Preliminarni izveštaj

Ustanova koja je vršila arheološka iskopavanja i istraživanja, dužna je da u roku od tri meseca po završenim radovima dostavi Ministarstvu izveštaj o izvršenom iskopavanju, odnosno istraživanju. Izveštaj treba da sadrži osnovne podatke o radovima, a naročito plan nalazišta s potrebnim brojem tehničkih i fotografskih snimaka, inventar iskopanih i nađenih predmeta, vreme u kome su radovi izvršeni, spisak stručnih lica koja su obavila radove, utrošena sredstva i preduzete mere tehničke zaštite nalazišta i nalaza.

Finalna dokumentacija

Po završetku arheološkog iskopavanja ili istraživanja, ustanova koja je obavila ove radove, dužna je da u roku od jedne godine preda Ministarstvu dokumentaciju koju je vodila na propisanim obrascima. Ministarstvo  primljenu dokumentaciju dostavlja nadležnom zavodu za zaštitu spomenika kulture na trajno čuvanje.

Predaja pokretnih nalaza

Ustanova koja je obavila arheološka istraživanja može radi naučne obrade da zadrži pokretne arheološke nalaze najduže godinu dana, ako s ustanovom zaštite kojoj su ti nalazi povereni na čuvanje nije drukčije dogovoreno.

PROCEDURA ZA IZDAVANjE DOZVOLE:

Zahtev za izdavanje dozvole za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja mora biti zveden, potpisan i overen od strane podnosioca zahteva. Ustanova - podnosilac zahteva dostavlja Ministarstvu kulture i informisanja Zahtev na propisanom formularu sa Projektom/Elaboratom istraživanja i dokazom o obezbeđenim finansijskim sredstvima, u prilogu.

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje odobrenja za arheološko iskopavanje i istraživanje arheološkog nalazišta, ukoliko se radi o nastavku iskopavanja i istraživanja arheološkog lokaliteta, podnosilac je dužan da, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, dostavi i dokaz o izvršenoj predaji pokretnih nalaza, otkrivenih prilikom prethodnih iskopavanja i istraživanja, nadležnom muzeju.

Kada se radi o projektima međunarodne saradnje u oblasti arheoloških iskopavanja i istraživanja, potrebno je dostaviti i kopiju originalnog ugovora o međunarodnoj saradnji između ustanove koja je podnosilac zahteva za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja i ustanove sa kojom se ostvaruje međunarodna saradnja, koji je usklađen sa pozitivnim propisima Republike Srbije koji regulišu oblast arheoloških iskopavanja i istraživanja, zaveden, potpisan i overen od strane ovlašćenih lica obe strane.

Formular za podnošenje zahteva, kao i Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja dnevnika radova i druge dokumentacije koja se vodi o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva.