Saglasnost Ministarstva kulture i informisanja za izgradnju i postavljanje spomenika i spomen obeležja na površinama javne namene

Na osnovu člana člana 146. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS, br. 72/09 , 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11 , 121/12 , 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo kulture i  informisanja daje Saglasnost za izgradnju i postavljanje spomenika i spomen obeležja na površinama javne namene.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DAVANjE SAGLASNOSTI ZA IZGRADNjU I POSTAVLjANjE SPOMENIKA I SPOMEN OBELEŽJA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

  1. Zahtev jedinice lokalne samouprave za izgradnju i postavljanje spomenika i spomen obeležja na površinama javne namene, sa obrazloženjem (podaci o istorijskom ili drugom događaju, odnosno ličnosti);
  2. Predlog Odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za izgradnju, odnosno postavljanje spomenika, odnosno spomen obeležja na površini javne namene;
  3. Izvod iz katastra nepokretnosti;
  4. Informacija o lokaciji ili dokaz da je reč o površini javne namene (relevantan izvod iz planskog dokumenta), na kojoj će se izgraditi odnosno postaviti spomenik odnosno spomen obeležje;
  5. Idejno rešenje sa tehničkim opisom koje mora obuhvatiti i situacionu skicu sa kopijom plana na kojoj je prikazana pozicija planiranog spomenika ili spomen obeležja, kao i tačno naveden tekstualni ispis* i pozicija istog na spomeniku odnosno spomen obeležju;

* Napomena: tekstualni ispis mora biti u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91 , 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 30/10 )

  1. Uslovi nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se izgradnja i postavljanje spomenika i spomen obeležja planira u okviru nepokretnog kulturnog dobra i njegovoj zaštićenoj okolini) ili potvrdu da predmetna katastarska parcela, na kojoj se podiže objekat nije nepokretno kulturno dobro ili njegov deo.