Давање сагласности за коришћење речи „Музеј“ у називу других правних лица и предузетника


ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕЧИ МУЗЕЈ У НАЗИВУ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА


 
Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу  чл. 3 и 24-29. Закона о музејској делатности  („Службени  гласник РС”, бр. 35/21 и 96/21) и Правилника о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја („Службени гласник РС”, број 67/22), даје се сагласност за употребу речи „Музеј“ у називу других правних лица и предузетника.

 

 • Преглед захтева за употребу речи „Музеј“ у називу других правних лица и предузетника;
 • Утврђивање циљева и значаја другог правног лица и предузетника, односно делатности на основу оснивачког акта и статута;
 • Давање сагласности за употребу речи „Музеј“ у називу других правних лица и предузетника

 

Подносилац захтева за оснивање музеја у саставу подноси захтев са пратећом документацијом територијално надлежном музеју.

На основу члана 46. став 1. тач. 9) Закона о музејској делатности, територијално надлежни музеј предлаже оснивање нових музеја на својој територији;

На основу члана 43. став 1. тач. 8) истог закона, матични музеј  разматра и сачињава стручно мишљење о оснивању музеја на основу предлога територијално надлежног музеја и упућује га централној установи на даљу надлежност;

На основу члана 40. став 1. тач. 16) напред наведеног закона, Народни музеј Србије као централна установа заштите, разматра и сачињава Предлог за оснивање новог музеја на основу стручног мишљења матичних музеја и упућује га Министарству на даљу надлежност.

 

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

 

 1. Захтев за употребу речи „Музеј“ у називу других правних лица и предузетника;
 2. Оснивачки акт
 3. Статут
 4. Предлог Народног музеја Србије за оснивање музеја у саставу на

основу стручног мишљења матичних музеја;

 1. Документација везана за испуњеност општих услова

 

Уплата републичке административне таксе за тарифни број 1 и 175б

 

 • Доказ о уплати административне таксе у износу од 380 динара за подношење захтева за употребу речи „Музеј“ у називу других правних лица и предузетника;
 • Доказ о уплати административне таксе у износу од 100 динара за давање

сагласности за коришћење речи „музејˮ у називу других правних лица и

предузетника.

 

 

Правни основ

 • Закон о културном наслеђу („Службени гласник РС”, број 129/2021) члан 79. став 4;
 • Закон о музејској делатности („Службени гласник РС”, број 35/21 и 96/21) члан 3, 25. став 3, члан 30..;
 • Закон о култури („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) чл.
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
 • Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) члан 23; 
 • Правилник о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја („Службени гласник РС”, број 67/22);
 • Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20,116/22 и 92/23-др.закон) чл.22.