Kолективни уговор

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - др. пропис), Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе и уметности „Независност” и Конфедерација слободних синдиката и Влада (у даљем тексту: учесници), закључују

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

(„Службени гласник РС”, број 106/18)

 

Основни текст на снази од 1. јануара 2019, у примени од 1. јануара 2019.