Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

Povezane vesti Повезане вести

У Сектору за заштиту културног наслеђа и дигитализацију обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стања у области заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, задужбина и фондација; праћење стања и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Унесковој листи Светске баштине, на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа, као и културног наслеђа српског порекла којe се налази у иностранству; праћење и надзор над реализацијом програма заштите културног наслеђа на Косову и Метохији; предлагање стратегијa и мера за унапређивање стања културног наслеђа; израду јединственог програмског и финансијског плана који се односи на рад установа заштите; решавање у управним стварима у области заштите непокретних и покретних културних добра; подршку развоју делатности завода за заштиту споменика културе, библиотечкоинформационе, архивске и музејске делатности у циљу унапрећења  заштите и очувања  културног наслеђа и јачања  институционалних капацитета установа заштите; утврђивање и категоризацију културног добра од великог и изузетног значаја за Републику Србију, као и брисање културних добара из регистра; имплементацију међународних стандарада и конвенција из области културног наслеђа; међуресорну координацију у спречавању незаконитог промета уметничко-историјских дела и културних добара и другим активностима од утицаја на заштиту, очување и одрживо коришћење непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа; увођење и праћење заштите културног наслеђа интегрисане у урбанистичко и просторно планирање; иницирање и реализацију програма стручне перманентне едукације у области културног наслеђа и менаџмента културног наслеђа; припрему документације за спровођење инвестиционих  и капиталних пројеката; координацију и усклађивање стратешких приоритета у планирању и одабиру инвестиционих и капиталних пројеката у области заштите културног наслеђа са стратешким документима Републике; смањење ризика којима су изложена културна добра кроз подршку програмским активностима установа заштите; системску подршку установама заштите на пословима координације између надлежних институција и власника и корисника културних добара; подршку  цивилном  сектору  и  едукацији  која доприноси  развоју свести о значају културних добара; унапређење институционалног организовања јединственог система заштите и очувања културног наслеђа; унапређење система доступности културног наслеђа; нормативне послове у области културног наслеђа; координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације; дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре и координацију свих учесника у овом процесу; координацију са међународним организацијама и институцијама, са циљем сповођења ефикасне изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре; спровођење вертикалне, хоризонталне и међународне координације активности на изградњи дигиталне истраживачке инфраструктуре; припрему предлога финансијског плана сектора, као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт