Дозволе Министарства за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе

ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА, ИМЕНА И ЛИКА КУЛТУРНОГ ДОБРА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ

Орган задужен за спровођење

Министарство културе

Опис

На основу  члана 105. став 1. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС”, број 129/2021)

Министарство културе Републике Србије доноси решење за коришћење назива, имена и лика културног добра од изузетног значаја у комерцијалне сврхе.

 

Процедура за коришћење назива, имена и лика културног добра од изузетног значаја

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

1) Захтев за издавање дозволе за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе. Захтев треба да садржи назив и адресу подносиоца,  за коју сврху се користи културно добро наведено у захтеву,  термин или период у којем би се користило културно добро. Захтев мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева.

2) Ако је у питању коришћење лика културног добра на предметима, визуелни/графички приказ изгледа предмета, као и саме апликације са ликом културног добра, име и презиме уметника/дизајнера који су ангажовани на пројекту.

3) Прецизне податке о предметима на којима би се користио лик културног добра. Из података се мора јасно видети који су предмети у питању и која је њихова функција/намена.

 

Министарство културе, Влајковићева 3, Београд

Група за заштиту покретних  културних добара и нематеријалног културног наслеђа

 

Контакт особа: мр Сања Груjичић-Цупаћ, саветник за музејско наслеђе

Телефон: 011/292-7848

Електронска адреса:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Правни основ

  • Закон о културном наслеђу („Службени гласник РС”, број 129/2021) члан 105, став 1;
  • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење, 2/23-УС) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
  • Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) члан 23; 
  • Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20,116/22) чл.22.