Приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Министарства културе се, у складу са чланом 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), подноси писмено.


Захтев мора садржати: назив органа власти, податке о тражиоцу информације: име, презиме, односно назив, и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи (члан 15. став 2. Закона).


Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације (члан 15. став 3. Закона).

 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев (члан 15. став 4. Закона).

 

Адреса за подношење захтева: Влајковићева 3, 11 000 Београд.

Адресе електронске поште за подношење захтева: kabinet@kultura.gov.rs и/или: marina.sinko@kultura.gov.rs.

Са наредних линкова се могу преузети наведени документи:

 

 

Овлашћено лице Министарства културе за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја: Марина Шинко, координаторка за приступ информацијама од јавног значаја и интерно и екстерно информисање, саветница у Секретаријату Министарства; marina.sinko@kultura.gov.rs.

Ако захтев не садржи наведене податке (прописане чланом 15. став 2. Закона), односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Министарства културе је дужно да, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни (став 5. члан 15. Закона).

Ако тражилац не отклони недостатке у року који му одреди Министарство, а који не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Министарство ће донети решење о одбацивању захтева као неуредног (став 6. члан 15. Закона).

Приступ информацијама Министарство је дужно да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено (став 7. члан 15. Закона).

Министарство може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Министарство је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања Писарнице Министарства, односно даном упућивања електронске поште.

Ако Министарство утврди да се захтев односи на информације које су садржане у великом броју докумената, услед чега би поступање Министарства у року од 15 дана од дана пријема захтева било отежано, може, у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, обавестити тражиоца о томе и понудити му да захтев прецизира или да оствари увид у документе пре него што одреди које су му копије докумената потребне (члан 16. став 3. Закона).

Ако Министарство није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да, најкасније у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих није у могућности да по захтеву поступи у року од 15 дана од дана пријема захтева и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема уредног захтева, у којем ће поступити по захтеву (члан 16. став 4. Закона).

Министарство ће заједно са обавештењем (на прописаном обрасцу) о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију (члан 16. став 7. Закона).

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Министарства (члан 16. став 8. Закона).

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредило Министарство (члан 16. став 9. Закона).

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца (члан 16. став 10. Закона).

Ако удовољи захтеву, Министарство неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити (на прописаном обрасцу) службену белешку (члан 16. став 11. Закона).

Ако Министарство одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења (члан 16. став 12. Закона).

У складу са чланом 17. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Обавезе плаћања накнаде нужних трошкова израде копије ослобођени су: новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине (члан 17. став 4. Закона).

У складу са чланом 19. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, када Министарство не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће и Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Ако Министарство по захтеву не поступи у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тражилац може, у складу са чланом 22. Закона, изјавити жалбу Поверенику, и то, жaлбу кaдa сe ниje oдлучивaлo пo зaхтeву ("ћутaњe упрaвe") и жaлбу због недобијања тражених информација.