Група за инспекцијске послове

У Групи за инспекцијске послове обављају се послови који се односе на: праћење стања у области у области заштите културног наслеђа и савременог културног стваралаштва; прооцену ризика у области заштите културног наслеђа и савременог културног стваралаштва; планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и њиховог објављивања на интернет страници инспекције; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције и на интернет страници Министарства, као и припрема информација из надлежности Групе за објављивање на интернет страници Министарства, као и други послови из делокруга Групе.