Група за инспекцијске послове

У Групи за инспекцијске послове обављају се послови који се односе на: праћење стања и процену ризика у области заштите културног наслеђа и савременог стваралаштва; планирање и усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измене и допуне и објављивање контролних листи; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израда и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду; припрема информација из надлежности Групе, и други послови из делокруга Групе.