Kабинет министра културе

У кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови везани за односе са јавношћу и административно-технички послови који су значајни за рад министра. Кабинетом министра руководи шеф кабинета.

Детаљно се планира, припрема и прати реализација активности министра  на унутрашњем и међународном плану, обрађују се дописи трећих лица упућених министру са циљем успешне реализације активности министра и достизања стратешких циљева Министарства.

У домену односа са јавношћу, припрема се и реализује платформа за информисање представника медија и најшире јавности о активностима министра, као и промовисање резултата рада Министарства.

Са заинтересованим странама у земљи и иностранству комуницира се на дневној основи директно (усменим и писаним путем), путем телефона: 011/3398 172 и путем е-mail адресе: kabinet@kultura.gov.rs

Комуникација са представницима медија обавља се путем телефона: 011/ 3398 757 и путем е-mail адресе: press@kultura.gov.rs

За информације на сајту Министарства и на друштвеним мрежама комуникација се врши путем е-mail адресе: info@kultura.gov.rs